nuod No Comments

De NUOD heeft de ministers opgeroepen…

Ter herinnering: In het kader van het federaal crisisplan voor de sterk stijgende energieprijzen heeft de federale regering op 31 augustus 2022 beslist een reeks maatregelen en aanbevelingen te nemen om het energieverbruik in alle federale overheidsgebouwen te verminderen.

Het energiebesparingsplan in de federale overheidsgebouwen werd bijgevolg goedgekeurd door de Ministerraad van 23 september 2022.

In het licht van de huidige crisis betreffende de energiekosten kan NUOD best begrijpen dat er op federaal niveau besparingsmaatregelen worden genomen.

Wij zijn dan ook van mening dat sommige maatregelen haalbaar zijn, doch andere volstrekt onsamenhangend, onproductief en onaanvaardbaar.

NUOD heeft daarom de minister van Ambtenarenzaken, de minister van Financiën en de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën opgeroepen om hun aandacht op verschillende punten te vestigen:
  • de wetgeving bepaalt dat telewerk vrijwillig is.
    Het is geen verplichting voor een personeelslid (en zou dat ook niet moeten zijn). Telewerk moet een persoonlijke keuze van het personeelslid blijven;
  • hoewel wij begrijpen dat er wordt bespaard, vinden wij het ondenkbaar dat de financiële lasten op de werknemers worden afgewenteld: het verwarmen van een gebouw voor 100 personen is niet alleen ecologisch vriendelijker, maar ook goedkoper dan het verwarmen van 100 huizen (voor dezelfde 100 werknemers). Wij herinneren eraan dat deze werknemers de stijging van de energieprijzen reeds individueel moeten dragen. Bovendien zijn veel federale gebouwen de laatste jaren gerenoveerd en dusdanig veel beter geïsoleerd dan de meeste privéwoningen van de personeelsleden;
  • het is belangrijk dat de arbeidsomstandigheden van het personeel in de federale gebouwen optimaal blijven. Daarom moeten de genomen maatregelen in alle gebouwen, elk aanwezig personeelslid in staat stellen iedere dag in goede omstandigheden te werken rekening houdende met de specifieke kenmerken van elke dienst.

Niettemin zullen de maatregelen in hun huidige vorm onvermijdelijk gevolgen hebben voor de arbeidsomstandigheden van de ambtenaren op kantoor en veel personeelsleden ertoe aanzetten meer te telewerken.

Met de huidige energiecrisis en de winter voor de deur zijn de dagelijkse kosten van telewerken voor elk personeelslid echter al de pan uit gerezen en deze situatie zal de komende weken alleen maar erger worden.

Daarom vraagt de NUOD om een verhoging van de vergoeding ter compensatie van de kosten van telewerk voor federale ambtenaren.

Meer details over deze eis tot verhoging van de telewerkvergoeding vindt men HIER dan ook terug.