09:00 – 16:00

Maandag tot en met vrijdag

Romboutsstraat 1 – 1/2

1932 Zaventem

De NUOD – Sector Financiën, de autonome vakbond van de FOD Financiën

09:00 – 16:00

Maandag tot en met vrijdag

Romboutsstraat 1 – 1/2

1932 Zaventem

Bepalingen en gebruiksvoorwaarden voor de website van NUOD Financiën

Voorwerp

Onderhavige gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op alle personen die de website NUOD Financiën gebruiken/consulteren.

Deze personen verbinden er zich toe de gebruiksvoorwaarden na te leven bij bezoek van de website. Indien de gebruiker hier niet mee akkoord is, is deze er toe gehouden de website dadelijk te verlaten.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van NUOD Financiën kan in geen enkel geval worden opgeworpen voor de aanwending door de gebruiker van de verstrekte informatie.

NUOD Financiën kan niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten of onderbrekingen op de website, of schade die aan het materieel of de gegevens van de gebruiker zou zijn toegebracht.

Wij hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van de informatie die U op onze website vindt. Niettemin blijft dit algemene informatie, die niet noodzakelijk van toepassing is voor elk individueel geval. Verder evolueert het sociaal recht snel en kunnen we niet waarborgen dat de informatie op onze website altijd ogenblikkelijk zal aangepast zijn aan wijzigingen van bij inwerkingtreding. Indien er, ondanks al onze inspanningen om U kwalitatief, correct en betrouwbaar informatie te verstrekken, toch onjuistheden zouden bestaan, hetzij technisch, hetzij inhoudelijk, kan NUOD Financiën niet aansprakelijk worden gesteld.

Al deze informatie en (directe of indirecte) raadgevingen, technische preciseringen en opinies worden verstrekt zonder enige waarborg. De gebruiker is er toe gehouden om beroep te doen op een specialist van NUOD Financiën voor aanvullende informatie bij zijn/haar specifieke situatie.

Om een vergissing te signaleren, kan U een bericht sturen naar info@nuod-financien.be.

Wettelijke meldingen en bescherming privacy

Verantwoordelijke uitgever van de website :

NUOD Financiën
Romboutsstraat 1 – 1/2
1932 Zaventem
Tel: 03 226 28 01
Mail: info@nuod-financien.be

Vertrouwelijkheidsbeleid en bescherming van het privéleven:

NUOD Financiën conformeert zich aan de reglementering privacy en informeert U over de maatregelen om de bescherming van privégegevens te realiseren.

Wij verzamelen gegevens met naleving van het Algemeen reglement op de bescherming van gegevens (GDPR) van 24 mei 2016 en de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van privacy (www.privacycommission.be).

Verantwoordelijke voor de bescherming van persoonlijke gegevens:

NUOD Financiën
Romboutsstraat 1 – 1/2
1932 Zaventem
Tel: 03 226 28 01
Mail: info@nuod-financien.be

Verantwoordelijke voor de Gegevensbescherming:

dpd@unsp-finances.be

Uw rechten inzake Uw gegevens:

  • Recht op toegang
  • Recht op rechtzetting
  • Recht op uitwissing

Teneinde Uw rechten uit te oefenen, kan U ons een schriftelijke vraag richten aan volgend adres: info@nuod-financien.be

Deze vraag moet gedateerd en ondertekend zijn, alsook vergezeld zijn door een identiteitsbewijs (bv. Kopie identiteitskaart)

NUOD Financiën is gehouden om op Uw vraag te reageren binnen 45 dagen na ontvangst. Indien Uw vraag een wijziging van gegevens betreft, moet NUOD Financiën U binnen de maand antwoorden.

Overmaken van Uw gegevens aan derden:

Indien U genoodzaakt bent ons persoonlijke gegevens te verstrekken, verbinden wij ons er toe deze te behandelen conform de regelgeving op de privacy. De gegevens voor syndicale aansluiting worden beschouwd als « gevoelige informatie ». Dit houdt in dat wij deze onder geen enkel beding aan derden overmaken, behoudens voor verzending van briefwisseling en opslag van gegevens. NUOD Financiën zal er zich van verzekeren dat ook eventuele onderaannemers de privacyreglementering respecteren.

 

Intellectuele eigendom

Het geheel van de inhoud van de website NUOD Financiën, met inbegrip van de teksten, illustraties, gegevensbanken en lay-out, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inzonderheid auteursrechten en analoog, rechten op gegevensbanken en merkrechten.

U kan pagina’s downloaden of afprinten, op voorwaarde dat U de meldingen met betrekking tot deze bescherming herneemt.

Het downloaden of elke andere vorm van kopie verschaft U geen enkel recht daarop.

U mag noch informatie van de website reproduceren, noch op enige manier overmaken, noch wijzigen of gebruiken voor publicitaire of commerciêle doeleinden, noch linken leggen zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van NUOD Financiën. Het gebruik van een deel of het geheel van de informatie in strijd met de bepalingen van de wet, is strikt verboden en kan aannleiding geven tot sanctionnering, burgerlijk en strafrechterlijk.

Gerechtelijke vervolging

Bij niet naleving van de onderhavige bepaling, behoudt NUOD Financiën zich gerechtelijk tegen de overtreder(s) te richten.

Alle geschillen over het gebruik van de website NUOD Financiën worden beheerst door Belgisch recht.

Wijziging van de bepalingen en gebruiksvoorwaarden van de website NUOD Financiën

NUOD Financiën behoudt zich het recht voor om onderhavige gebruiksvoorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen.

Top