Waarom lid worden van de NUOD-Sector Financiën?

photosaffilier

Tegenwoordig viert het individualisme hoogtij.  Nochtans zijn wij als individu machteloos, terwijl wij samen bergen kunnen verzetten.

Bij de FOD Financiën, zoals overal trouwens, is dit zeker het geval.

Tegen alle geplande, voor ons nadelige veranderingen, tegen de aanhoudende aanvallen op de ambtenaren, tegen het in gevaar brengen van onze verworvenheden en van onze werkomstandigheden, blijft solidariteit de beste verdediging van onze rechten en belangen.

Door lid te worden van een vakbond, opteren wij, opteert u, voor deze solidariteit.

photosaffilier2

Maar lid worden van de Nationale Unie van Openbare Diensten (NUOD), is ook lid worden van een apolitieke vakorganisatie.

Onze krachten:

 • kennis van uw beroep
 • verdediging van uw fundamentele rechten
 • strijd inzake de specifieke kenmerken van uw functies
 • permanente verschaffing van informatie
 • collectieve bijstand door het overleg
 • gepersonaliseerde bijstand bij professionele beproevingen en conflicten
 • professionele documentatie
 • en onoverwinnelijke solidariteit

Ons motto: verdediging van het personeel door het personeel!

Onze ploeg is inderdaad samengesteld uit ambtenaren van de FOD Financiën, van alle niveaus, uit alle administraties, die de situatie op de werkvloer kennen, evenals de problemen die de collega’s dagelijks ondervinden.

Dit laat ons ondere andere toe:

 • onze leden informatie te verschaffen, door middel van ons maandblad, Flash Info, onze website;
 • onze leden optimaal te helpen bij professionele problemen;
 • de belangen van het personeel te verdedigen, aan de hand van precieze dossierkennis, tijdens onderhandelings- of overlegvergaderingen met de Overheid;
 • indien nodig, druk en acties te organiseren om de verwachte vooruitgang te verkrijgen.

Indien u lid van de NUOD – Sector Financiën wenst te worden, gelieve:

Tijdens een loopbaan, kan een ambtenaar met talrijke delicate situaties geconfronteerd worden.

Dit is gelukkig niet het geval voor iedereen, maar, indien de omstandigheden het vereisen, kunnen onze leden altijd advies, hulp of een individuele tussenkomst vragen aan de NUOD.

Onze afgevaardigden en techniekers moeten inderdaad regelmatig tussenkomen voor onze leden.

Het kan, onder andere, gaan over ernstige relatiegeschillen tussen de ambtenaar en zijn hiërarchie, of zelfs tussen ambtenaren.

Het kan eveneens gaan over puur logistieke kwesties of welzijnsproblemen.

Onregelmatigheden worden spijtig genoeg soms ook vastgesteld inzake toekenning van functies of het verkrijgen van een standplaatsverandering.

Helaas zijn personeelsleden het slachtoffer van onevenredige druk, pesterijen en onrechtvaardigheid.

In elk van deze gevallen, zoals in nog vele andere, blijkt de steun van een vakorganisatie zeer nuttig of onontbeerlijk.

Bovendien kan in het kader van de jaarlijkse evaluatie een “onvoldoende” leiden tot ontslag.

Wij hopen natuurlijk dat de evaluaties voor allen goed zullen verlopen, maar de risico’s op ontevredenheid en protest zijn spijtig genoeg reëel. Elk jaar moeten we leden in dergelijke gevallen verdedigen.

Het overkomt niet alleen anderen!

Zelfs als wij u natuurlijk het allerbeste toewensen bij de FOD Financiën, blijkt jammer genoeg uit de ervaring dat vrijwel onoplosbare situaties kunnen optreden, waarbij een externe steun meer dan welkom is.

De NUOD moet natuurlijk en gelukkig niet voor elk lid individueel tussenkomen.

Maar gezien de toenemende werkdruk van de ambtenaren, de stress en de explosieve toename van het aantal burn-out, het herhaaldelijk gebrek aan respect voor de ambtenaren vanwege bepaalde managers van ons departement, alsook sommige politici, moet de huidige context iedereen doen nadenken over het nut van een lidmaatschap bij een vakbond, meer bepaald de NUOD.

De NUOD, uw beste individuele bijstand
Wacht niet op een probleem of een ramp. In geval van een professioneel probleem staan onze teams aan uw zijde.

Als u nog geen lid bent, duurt het maar een paar minuten om ons lidmaatschapsformulier in te vullen…

Zoals de NUOD in het verleden reeds vele gevechten heeft gevoerd, blijft zij haar leden en het geheel van de ambtenaren optimaal vertegenwoordigen. Of het nu gaat om de organisatie van het departement, de werkomstandigheden, de financiële voorwaarden of het welzijn van de collega’s, wij strijden op alle fronten. En dit op een constructieve manier, met het doel het dagelijks leven van de personeelsleden te verbeteren, maar ook om ons departement toe te laten de beste dienstverlening aan de burgers te bieden.

 

photosaffilier4

Hiertoe zetelt de NUOD, en is een echte drijvende kracht op gebied van syndicale actie voor realisatie van talrijke eisen.

De NUOD is hiernaast ook zeer reactief betreffende de hervormingen, door een maximum haar leden proberen te betrekken in het onderhandelingsproces. Vele algemene vergaderingen werden de laatste jaren in heel het land georganiseerd, teneinde onze analyses en standpunten mee te delen, maar ook en vooral om een echte gedachtenuitwisseling te hebben met onze leden, wier ideeën voor ons altijd een belangrijke bijdrage vormen.  Wij proberen eveneens systematisch met onze leden te communiceren door middel van e-mails, onze website en ons maandblad, Flash Info. De NUOD heeft ook het initiatief genomen om twee opiniepeilingen te lanceren, de eerste eind 2013 en de andere begin 2014, om de mening van de ambtenaren te kennen omtrent een hele reeks problematieken gebonden aan onze FOD, onze werkomstandigheden en de hervorming 2.0.

De NUOD kan ook haar verantwoordelijkheden nemen. Begin 2014, zijn wij de enigen geweest die een negatief advies uitgebracht hebben betreffende deze hervorming 2.0, omdat wij van mening waren dat dit protocol voor de personeelsleden onvoldoende garanties bood, en onaanvaardaar en respectloos bleef.  In 2015, hebben wij in alle gebouwen van Financiën een protestactie georganiseerd.

photosaffilier5

Daar onze organisatie apolitiek is, en geen enkele subsidie krijgt van om het even welke politieke partij, hebben onze leden de zekerheid dat onze beslissingen steeds in hun belang zullen genomen worden, zonder enige politieke druk. Dit is ongetwijfeld een troef op het gebied van de onafhankelijkheid van onze standpunten.

En wanneer de Overheid projecten probeert door te drukken, die volgens ons onaanvaardbaar zijn voor het personeel, zoals de laatste maanden het geval was, heeft de NUOD altijd haar verantwoordelijkheden genomen door, met de hulp van de andere vakorganisaties, locale en algemene acties te organiseren om onze managers tot rede te brengen.

We hebben meermaals een belangrijke vooruitgang voor het personeel geboekt, of noemenswaardige beperkingen van door de Overheid besliste achteruitgangen. In dossiers zoals de variabele uurregeling, het ambtenarenstatuut van de bedienden van de hypotheekkantoren, de kanteling in de nieuwe structuur waren de voorwaarden die de Overheid wou opleggen, vóór de tussenkomst van de NUOD, fel verschillend van degene die uiteindelijk werden aangenomen.

Maar waarom lid worden als de vakbonden, wat er ook gebeurt, voor het geheel van de personeelsleden zullen blijven strijden?

 

photosaffilier6

Omdat eendracht macht maakt. Het is omdat de Overheid weet dat ze niet alleen onderhandelt met de vakbondsafgevaardigden die ze ontmoet, dat ze verplicht is om naar ons te luisteren en ons te horen. Want elke afgevaardigde aan de onderhandelingstafel vertegenwoordigt inderdaad duizenden ambtenaren.

In tegenstelling tot de privésector, kan U individueel gewoon niet in overleg of onderhandeling treden met Uw werkgever, maar elk lid van de vakbond vertegenwoordigt een gewicht in de onderhandelingsbalans. En zonder elk van hen, zou de onderhandeling niet meer mogelijk zijn.

De NUOD – Sector Financiën biedt haar leden een juridische bijstand, voor zover zij hun bijdrage betaald hebben. Deze juridische bijstand bestaat uit :

 • een juridisch advies : een analyse en een juridisch advies voor elk probleem met betrekking tot één van de hierna vermelde materies ;
 • een rechtsbijstand volgens de hieronder beschreven modaliteiten.

Men mag slechts beroep doen op de juridische bijstand voor geschillen gebonden aan de activiteiten van personeelslid van de FOD Financiën – statutair of contractueel – en uitsluitend voor beroepsactiviteiten.

Deze bescherming wordt dus niet uitgebreid tot privé-geschillen. Men dient dus het juridisch advies en de juridische bijstand uiteen te houden.

Juridisch advies

Voor elke vraag of geschil met betrekking tot hun activiteiten als staatsambtenaar die optreedt in het kader van de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten, zal de NUOD – Sector Financiën, op geschreven verzoek van haar leden, een juridisch advies leveren, en ze bijstaan voor de stappen nodig voor de bescherming van hun rechten. De NUOD – Sector Financiën zal haar leden bijstaan bij de interne administratieve procedures van de FOD Financiën of bij elke hoorzitting.

Rechtsbijstand

Soms blijkt een juridische bijstand, onder andere vóór de Raad van State, jammer genoeg nodig.

In materies zoals het tuchtstelsel, de loopbaan, de werkomstandigheden, de morele of sexuele intimidatie, en binnen vastgelegde grenzen van interventie (zie hieronder), zal de NUOD – Sector Financiën de kosten en honoraria dragen van de advocaat die ze zal gekozen hebben (binnen de bepaalde grenzen) voor de geschillen ingevoerd uitsluitend bij de Raad van State en de arbeidsrechtbank, met uitsluiting van de kosten ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.

Een franchise wordt echter vóór elk beroep aan de leden gevraagd.

De communicatie met alle ambtenaren – meer bepaald met onze leden – is van cruciaal belang. Het is voor ons, als representatieve vakorganisatie, dus uiterst belangrijk de informatie die hen aanbelangt ter beschikking te stellen van de personeelsleden.

Onze website wordt constant bijgewerkt, op het ritme van wat actueel is binnen de FOD Financiën.

U zal er alle informatie vinden, zowel voor het geheel van de personeelsleden als voor specifieke administraties/stafdiensten.

Elk lid krijgt zijn identificatiecode, die toegang verleent tot verschillende documenten voorbehouden aan de leden van de NUOD.
Zijn eveneens beschikbaar, naast de structuur van de NUOD en de wijzen om ons te bereiken, onze persmededelingen en onze moties, met andere woorden, de gevechten die we voeren om de werkomstandigheden van het personeel en de werking van onze FOD te verbeteren.

Ook staan verschillende brochures ter beschikking van onze leden, zoals deze over de procedure in geval van ziekte, de verschillende types verloven, de evaluatie van de ambtenaren, het telewerk, burn out of ook nog de variabele uurregeling.

De leden hebben er ook de mogelijkheid om de digitale versie van ons maandblad, Flash Info, te doorbladeren.