nuod No Comments

We hebben de ministers opgeroepen…

De maatregelen die momenteel worden overwogen in het kader van het energiebesparingsplan in federale overheidsgebouwen, zullen onvermijdelijk gevolgen hebben voor de arbeidsomstandigheden van de ambtenaren op kantoor en veel personeelsleden ertoe aanzetten meer te telewerken.

Met de huidige energiecrisis en de winter voor de deur zijn de dagelijkse kosten van telewerken voor elk personeelslid echter al de pan uit gerezen en deze situatie zal de komende weken alleen maar erger worden.

Daarom heeft NUOD de minister van Ambtenarenzaken, de minister van Financiën en de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën verzocht om een verhoging van de vergoeding ter compensatie van de kosten van telewerk voor federale ambtenaren.

Ter herinnering: het gaat in deze zaak om een onkostenvergoeding, d.w.z. een vergoeding voor de daadwerkelijk door de telewerker gedragen kosten. Deze uitgaven vallen logischerwijs onder de verantwoordelijkheid van de overheid, de werkgever. We hebben het hier niet over een loonsupplement of een premie!

Het huidige bedrag van de vergoeding dekt momenteel geenszins de kosten (internet, elektriciteit, verwarming…) die daadwerkelijk door de ambtenaren in telewerk worden gedragen.

Bovendien wordt de vergoeding in haar huidige vorm niet geïndexeerd.

Het bedrag ervan is ook veel lager dan de thans toegestane forfaitaire vergoeding (in toepassing van circulaire 2021/C/20

Dienst Voorafgaande Beslissingen, gepubliceerd op 26 februari 2021). Het wordt 142,95 per maand vanaf 1 september 2022.

Daarom vragen wij u om snel de nodige maatregelen te nemen zoals:

  • een herziening van de forfaitaire vergoeding ter dekking van de kosten eigen aan de werkgever voor telewerken en een aanpassing ervan aan de bedragen die zijn vastgesteld in de Circulaire 2021/C/20 van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, gepubliceerd op 26 februari 2021;
  • de systematische indexering van deze forfaitaire vergoeding.