nuod No Comments

Voortijdige beëindiging van het contract. Helaas…

.

Je hebt het waarschijnlijk op het intranet gelezen: sinds 21 november kan u geen beroep meer doen op de gratis psychologische ondersteuning via het centrale telefoonnummer (0800/11011), wegens de vervroegde stopzetting van het contract. We stellen alles in het werk om zo snel mogelijk een nieuwe samenwerking met een andere firma op te starten.

Deze gratis psychologische ondersteuning werd enkele maanden geleden gelanceerd en was een schitterend initiatief van ons departement (een van de enige FOD’s die deze mogelijkheid biedt).

Bovendien had NUOD niet geaarzeld om het te promoten. Dit initiatief zou inderdaad nuttig kunnen blijken, ook al was het verre van voldoende gezien de explosie van het aantal burn-outs en het absenteïsme als gevolg van een stress-gerelateerde ziektes.

Het was in feite de explosie van het aantal hulpvragen die leidde tot de beëindiging van het contract door de privé onderneming die het betrokken overheidscontract in de wacht sleepte. De dienst was niet meer… winstgevend voor dat bedrijf.

Geen heropstart van deze dienst tot september 2021.

De FOD Financiën heeft daarom een nieuw overheidsopdrachtencontract gelanceerd.

Gezien de gebruikelijke traagheid en omslachtigheid van de procedure moeten we niet snel hopen op een oplossing (niet vóór september 2021)

En in de tussentijd?

P&O neemt deze taak zo goed mogelijk over.

Dit is de procedure en de maatregelen die de FOD Financiën heeft ingevoerd en op het intranet heeft aangekondigd:

Vanaf deze datum kan u aanspraak maken op terugbetaling als u een beroep doet op een psycholoog naar keuze (geconventioneerd of niet-geconventioneerd ). Het gaat om een terugbetaling van €11,20 per sessie of 4€ (bij een verhoogde tegemoetkoming), afhankelijk van wat u betaalde bij uw visite.

U kan een terugbetaling aanvragen voor maximaal 6 sessies bij een psycholoog, door het indienen van:

  • een schuldvordering, en
  • een bewijsstuk (uittreksel mutualiteit of attest/betalingsbewijs van de psycholoog).

U kan deze documenten in een keer of na elke sessie indienen.

We zullen een einde maken aan deze tijdelijke werkwijze van zodra het nieuwe contract ingaat. Het zal dan niet meer mogelijk zijn om aanspraak te maken op deze terugbetaling. We houden u hier natuurlijk van op de hoogte.

Opgelet! Uw persoonlijk aandeel is afhankelijk van of uw bezoek bij de psycholoog op medisch voorschrift was en van uw keuze voor een geconventioneerd of niet-geconventioneerd psycholoog:

  • Uw visite is op medisch voorschrift en u doet een beroep op een geconventioneerd psycholoog: de derdebetalersregeling geldt (waarbij u enkel uw deel (11,20€ of 4€) en de mutualiteit direct aan de zorgverlener betaalt). Dit is de lijst van alle geconventioneerde psychologen in België.
  • Uw visite is niet op medisch voorschrift en/of u doet geen beroep op een geconventioneerd psycholoog: de derdebetalersregeling geldt niet. Consulteer de terugbetalingen door de belgische ziekenfondsen.

Hebt u nood aan een gesprek? Onze sociaal assistenten en veerkrachtcoaches zijn er om u te helpen. Zij kunnen u ondersteunen om moeilijke momenten door te komen.

NUOD heeft enige bedenkingen bij deze nieuwe procedure geuit.

Het doorlopen van aangiftes, door middel van een codering met een specifieke vergoedingscode, kan namelijk verschillende problemen opleveren op het gebied van de eerbiediging van het medisch geheim, de privacy en de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

We wijzen niemand met de vinger, maar de kennis van dergelijke informatie door verschillende P&O-medewerkers kan gevolgen hebben voor de betrokken medewerker.

Gezien de administratieve vereisten zien we echter geen andere oplossing.

Wij hebben erop aangedrongen dat het aantal medewerkers die hiervan kennis nemen tot een minimum wordt beperkt en dat deze gegevens zo snel mogelijk worden “vernietigd”. Indien mogelijk een maand na terugbetaling.

En waarom niet een veralgemening van deze maatregel in de hele federale overheidssector?

Als een dergelijke dienst nuttig is voor het personeel van de FOD Financiën, zou dit ook nuttig zijn voor alle federale ambtenaren.

Wij zullen de minister van Ambtenarenzaken interpelleren om deze maatregel open te stellen voor het hele ambtenarenapparaat (bijvoorbeeld via Empreva).

En er zijn nog zoveel andere maatregelen die genomen moeten worden om stress-gerelateerd verzuim en burn-out tegen te gaan.

Zoals vermeld in de Flash van afgelopen september, is het aan onze werkgever om de werkomstandigheden te optimaliseren om alzo stress te beperken. Er moeten oplossingen worden gevonden en geïmplementeerd.

En hier knelt het schoentje.

In plaats van de oorzaken van stress direct aan de bron aan te pakken, lijken onze managers zich te beperken tot het hier en daar organiseren van kleine acties om te proberen uw stressbeheersing te verbeteren.

Het is echter tijd dat de ministers en andere managers het probleem bij de wortel aanpakken en echte oplossingen aandragen. Een paar voorbeelden:

  • Meer aanwervingen en extra middelen, waardoor we onze taken naar behoren kunnen vervullen! Zonder extra personeel en middelen kan de situatie alleen maar verslechteren.
  • Het teruggeven van autonomie aan ambtenaren tijdens de uitvoering van hun werk!
  • Geef meer vertrouwen aan het personeel.
  • Stop met blind en buitensporig belang te hechten aan allerlei statistieken!
  • Bied echte carrièremogelijkheden aan de ambtenaren!