nuod No Comments

Ter herinnering: het sluiten van diensten is de regel en het openen ervan is de uitzondering.

.

Zoals elk jaar werd de circulaire betreffende de dienstregeling voor de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar aan ons voorgelegd voor overleg.

Ter herinnering, in toepassing van artikel 14, § 2, van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende het verlof en de afwezigheid van personeelsleden van de overheidsadministraties, zijn de personeelsleden met verlof in de periode van 28 december tot en met 31 december, ter vervanging van de feestdagen die samenvallen met een niet-werkdag.

Dit betekent dat de sluiting van diensten de regel is en de openstelling van diensten de uitzondering.

Deze uitzonderingen hebben betrekking op diensten die (met een bepaald aantal personeelsleden) om juridische en/of economische redenen en met het oog op de continuïteit van de openbare dienstverlening en de bescherming van de rechten van de Schatkist moeten worden verleend.

NUOD betreurde het dat dit overleg wederom te laat plaatsvond. Waarom moet er steeds tot eind november worden gewacht met overleg over dit punt? Het is een terugkerend probleem en het belet ons een volledige analyse van de situatie op het terrein te maken.

NUOD betreurt ook dat ons verzoek om een evaluatie van de relevantie van de permanenties niet uitgevoerd is in 2019. Men heeft namelijk de indruk dat de administrateurs jaar na jaar dezelfde beoordeling geven zonder de relevantie van de betrokken diensten en het betrokken personeel echt te beoordelen.

Ook hebben we erop aangedrongen dat de betrokken medewerkers echt worden beloond (en niet slechts 1 dag voor 1 dag).

Wij hebben er ook aan herinnerd dat, gezien de huidige situatie, de voorkeur moet worden gegeven aan de inzet van vrijwilligers en dat rekening moet worden gehouden met de individuele situatie en de moeilijkheden van elk personeelslid (bijvoorbeeld personeel met jonge kinderen).

Dit jaar moet worden opgemerkt dat in verband met de COVID-19-pandemie bij wijze van uitzondering expliciet in de circulaire wordt vermeld of de betrokken activiteiten door middel van telewerk of op de werkvloer moeten worden uitgevoerd. Alleen essentiële activiteiten worden gehandhaafd.

De overheid heeft rekening gehouden met onze verzoeken, namelijk:

  • in januari – februari 2021 zal een evaluatie plaats vinden met betrekking tot de relevantie van de permanenties;
  • er wordt gezocht naar een oplossing om in de toekomst een betere compensatie te bieden aan de personeelsleden die deze inspanning leveren.