nuod No Comments

Koninklijk Besluit van 29 mei 2023 – Deel I.

Deze koninklijk besluit (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 augustus 2023) heeft als doel oplossingen te vinden voor de moeilijkheden om ervaren profielen aan te werven, tegemoet te komen aan de krappe arbeidsmarkt en de huidige regeling rond telewerk aan te passen aan de gewijzigde arbeidsomgeving en arbeidsomstandigheden.

Wijzigingen van het koninklijk besluit van 25 oktober 2013 over de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt

Als een federale dienst voor een bepaalde functie personen met ervaring wil aantrekken, is het mogelijk om relevante ervaring te erkennen, maar dit gebeurt momenteel steeds in de eerste weddeschaal van de graad of klasse waartoe de functie behoort.

Daarom beoogt dit artikel de positie van federale diensten te versterken om ervaren profielen te kunnen aantrekken door in de mogelijkheid te voorzien kandidaten aan te werven in een hogere weddeschaal als zij voldoen aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

  • ze beschikken over ervaring die bijzonder nuttig is voor de functie.
  • ze beschikken over minstens evenveel jaren bijzonder nuttige ervaring als de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid in de vacature heeft vermeld;
  • het aantal jaren ervaring, afhankelijk van het functieniveau, moet overeenkomen met het aantal jaren dat vereist is om in een hogere schaal terecht te komen als ware deze opgedaan binnen de federale overheid.

Elders opgedane ervaring wordt in deze context gelijkgeschakeld met ervaring opgedaan binnen de federale overheid. Bijgevolg kan deze ervaring in overheidsdiensten, in de privé-sector of als zelfstandige zijn opgedaan.

WAARSCHUWING: dit artikel heeft louter betrekking op personeelsleden die worden aangeworven na de inwerkingtreding van dit besluit en heeft geen invloed op het huidige personeel.

De NUOD betreurt dit, omdat sommige nieuwe werknemers hierdoor veel geld kunnen verliezen. Laten we het voorbeeld nemen van een werknemer die op 1 augustus 2023 begint te werken. Dezelfde werknemer die op 1 september zou beginnen, zou profiteren (als hij of zij aan de voorwaarden voldeed). Een maand eerder beginnen kan hem veel geld kosten…

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op 1 september 2023.