nuod No Comments

Koninklijk Besluit van 29 mei 2023 – Deel II.

Deze koninklijk besluit (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 augustus 2023) heeft als doel oplossingen te vinden voor de moeilijkheden om ervaren profielen aan te werven, tegemoet te komen aan de krappe arbeidsmarkt en de huidige regeling rond telewerk aan te passen aan de gewijzigde arbeidsomgeving en arbeidsomstandigheden.

Indexering deel 2 van de telewerkvergoeding (tussenkomst in kantoorkosten)

Het koninklijk besluit van 29 mei 2023 wijzigt ook artikel 96 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt.

Het forfaitaire bedrag van het tweede deel van de telewerkvergoeding, de tussenkomst in kantoorkosten die sinds 1 januari 2022 van kracht is, bedraagt niet langer 30 euro per maand, niet geïndexeerd. Dit bedrag wordt aangepast en geïndexeerd. Het is een vast bedrag van 16,89 euro dat je moet vermenigvuldigen met de indexeringscoëfficiënt. Deze is momenteel 1,9999. Voor september wordt het bedrag van deze tweede component daarom zo berekend: 16.89 x 1.9999 = 33,77 euro.

De wijziging van dit bedrag heeft geen terugwerkende kracht.

De andere component van de telewerkvergoeding, een vast bedrag van €20 per maand voor aansluitings- en communicatiekosten, wordt niet beïnvloed door deze wijziging en wordt daarom niet geïndexeerd.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op 1 september 2023.