nuod No Comments

Neem contact op met de politieke beleidsvoerders…

Beste shifters,

Wilt u dat uw inspanningen en de risico’s die u neemt voor uw gezondheid worden gewaardeerd en dat er een gunstiger tantième wordt gehanteerd voor de berekening van uw pensioen?

Signaleer het dan aan de politieke verantwoordelijken!

Aarzel niet om uw collega’s aan te moedigen dit ook te doen.

.

Er zijn veel problemen bij de douane, en… oplossingen zijn zeldzaam en vaak onbestaande.

Bij vele gelegenheden heeft de NUOD deze problemen aan de kaak gesteld. Wij hebben volledige dossiers opgesteld en verzonden met uw eisen.

Er zijn acties georganiseerd, waarbij de afgevaardigden en leden van de NUOD – Sector Financiën telkens het voortouw namen.

Jammer genoeg hebben noch de verschillende ministers (Financiën, Pensioenen, Ambtenarenzaken), noch de verantwoordelijken van de FOD Financiën een afdoend antwoord gegeven op onze eisen, op uw eisen.

Zelfs reeds lang geleden gedane beloften zijn niet nagekomen.

ZO IS DE TOEKENNING VAN EEN GUNSTIGER TANTIEME VOOR DE BEREKENING VAN HET PENSIOEN VAN DE SHIFTERS NOG STEEDS NIET DOORGEVOERD.

Deze belofte werd enkele jaren geleden gedaan door de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen en het toenmalige hoofd P&O van de FOD Financiën (Noël Colpin en Alain Roland) tijdens hun roadshow om vrijwilligers te vinden voor de shiftarbeid.

De shifters wachten al sinds januari 2014… zonder oplossing aan de horizon.

Daarom stellen wij voor dat elke shifter zich persoonlijk tot de politieke verantwoordelijken richt.

De lijst met e-mailadressen van de voorzitters van de politieke partijen vindt u HIER.

Neem contact met hen op, zodat ze eindelijk de zaak gunstig kunnen laten evolueren.

Hier is een link naar een ontwerp-e-mail.

Het is aan u om het aan te passen aan uw persoonlijke situatie.

U kunt de e-mailadressen van kamerleden en parlementsleden krijgen van uw NUOD-afgevaardigden.

U kunt ze ons ook per e-mail vragen op info@nuod-financien.be

U kunt ook uw lokale volksvertegenwoordigers om steun vragen.

Als u hulp of bijstand nodig hebt, zullen wij u zoals altijd terzijde staan.

Moedig ook uw collega’s aan om aan deze actie deel te nemen. Hoe meer politici wij over deze kwestie kunnen aanspreken, hoe meer dit probleem onder de aandacht zal worden gebracht.

Andere acties zullen volgen in verband met de verschillende kwesties waarmee douanebeambten te maken hebben.