nuod No Comments

Hoe zit het met beheerdersrechten?

.

U hebt aangegeven uw PC ook voor privédoeleinden te gebruiken en wordt er dus ook op belast als voordeel alle aard.

Hier is een nieuw (veel genuanceerder) standpunt van de autoriteit met betrekking tot de mogelijkheid om beheerdersrechten op deze PC aan te vragen:

Wij hebben kennis genomen van uw brief van 25 oktober 2019. De informatie die tijdens de vergadering van 1 oktober wordt verstrekt, moet worden genuanceerd. Het bedrag van het VAA dat binnen de FOD Financiën is voorzien op de professionele computers die ter beschikking van de personeelsleden worden gesteld, is zeer laag: fiscaal gezien staat het voor het gebruik dat het personeelslid op privébasis kan maken van zijn computer met de apparatuur die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld (met inbegrip van alle daarmee verband houdende beperkingen). Bijvoorbeeld, en zonder exhaustief te zijn, het raadplegen van het internet voor privédoeleinden, het bekijken van films met de voorgeïnstalleerde spelers, enz. zijn voorbeelden. Maar dit bedrag voorziet niet in de mogelijkheid dat de professionele computer een privécomputer wordt. Het blijft een professioneel instrument, met alle veiligheids- en prestatiebeperkingen die nodig zijn om het personeelslid in staat te stellen zijn of haar werk goed te doen met de door de FOD Financiën ontwikkelde applicaties.

De FOD Financiën zal dus niet blindelings administratorrechten toekennen aan personeelsleden op computers die eigendom blijven van de dienst. Medewerkers kunnen echter wel via de ICT ServiceDesk de installatie van bepaalde “niet-professionele” programma’s aanvragen. De ServiceDesk kan ook tijdelijke beheerdersrechten toekennen aan personeelsleden om toepassingen te installeren buiten de catalogus van de FOD Financiën die de goede werking van de aan de personeelsleden toevertrouwde machine niet in de weg staan (bv. fotobewerkingssoftware, videobewerkingssoftware, gelicentieerde videospelletjes, …).