nuod No Comments

Hoe ver staan we?

Het doel van de NUOD is ervoor te zorgen dat geen enkel personeelslid koopkracht verliest wanneer het zelf de kosten van de dienstopdrachten buiten de organisatie moet dragen.

Op 31 december 2023

Geen oplossing in zicht! Een onsamenhangend project, bovendien niet in overeenstemming met de regelgeving, en vooral; geen akkoord van de Inspecteur van Financiën. Een project dat voorziet in een maandelijks forfaitair bedrag dat individueel wordt berekend op basis van de statistieken van 2023.

Op 5 januari 2024

Niet veel vooruitgang, behalve aanvullende vragen van de Inspecteur van Financiën en een advies waarin staat dat “het te duur is”.

Momenteel

De Inspecteur van Financiën heeft ingestemd met drie categorieën maandelijkse forfaitaire bedragen en de onderhandelingen over een ontwerptekst beginnen op dinsdag 23 januari.

Het ontwerp voorziet in drie verschillende bedragen op basis van doelgroepen.

Ontoereikende bedragen

Voor de NUOD zijn deze bedragen ontoereikend en niet representatief voor het aantal opdrachten dat bepaalde teams uitvoeren.

Een verkeerde berekeningsgrondslag

Tijdens een bilaterale bijeenkomst werden de berekeningsmethoden voor het bepalen van de verschillende forfaitaire bedragen gepresenteerd.

P&O berekende alle dienstopdrachten buiten de organisatie voor externe dienstverlening op basis van beschikbare gegevens uit SCOPE – Perso Expenses.

Echter, uit de feedback van de verschillende diensten blijkt dat alleen deopdrachten die recht geven op een vergoeding in Perso Expenses gecodeerd worden (het coderen van alle controlebezoeken zou een onnodige extra belasting zijn, zowel voor het personeelslid als voor de dienstchef dat ze moet valideren).

Bovendien heeft het gebruik van een gemiddelde de neiging om het cijfer voor bepaalde afdelingen en agenten te verlagen (binnen de eerstelijns douanediensten is er bijvoorbeeld een groot verschil tussen de afdelingen accijnzen, verificatie of controle van de openbare weg.

Dit is ook het geval voor de nationale opsporing AAFISC).

De berekeningsgrondslag is dus waarschijnlijk van meet af aan verkeerd en de nodige aanpassingen moeten worden aangebracht.

Enkele vergetelheden

Bovendien lijkt het project, tenzij er sprake is van een vertaalfout, hondengeleiders, nieuwe personeelsleden en langdurig zieken te zijn vergeten.

Conclusie

De NUOD heeft gevraagd om een herberekening op basis van realistische cijfers en om een verhoging van de bedragen van de verschillende forfaitaire bedragen.

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om vertrouwen te hebben in het systeem, het zijn gangetje te laten gaan en te hopen op een verbetering volgend jaar, wanneer onlangs beloften zijn gedaan over een verhoging van de toelage voor wapendracht, maar deze nooit zijn nagekomen.

We hebben ook gevraagd om onderhandelingen te openen met het oog op een verhoging van de toelage voor wapendracht en om “actieve dienst”-dossiers te regulariseren, ook voor personeelsleden in shiftregeling.

Het is van vitaal belang dat essentiële diensten binnen de FOD Financiën niet gedemotiveerd raken. Zonder consequente verbeteringen zullen er geen kandidaten meer zijn voor deze functies, die onder deze arbeidsomstandigheden veel minder aantrekkelijk zijn geworden.