nuod No Comments

Na lang wachten hebben we uiteindelijk een ontmoeting gehad met de hogere overheid…

Zoals reeds vermeld, houdt het Basket-principe in dat taken automatisch worden toegewezen aan de ‘meest geschikte’ functionaris volgens bepaalde criteria.

Deze toepassing wordt reeds gebruikt in de P- en KMO-pijlers voor beheerstaken in verband met de personenbelasting.

De autoriteit wil en zal de toepassing binnenkort uitbreiden naar andere beheertaken en controletaken.

Wat zijn hiervoor de redenen?

  1. Personeelstekorten;
  2. In een verslag bekritiseert de Rekenkamer het feit dat de terugloop van personeel binnen de belastingdienst ertoe leidt dat ze niet alle geplande belastingcontroles kunnen uitvoeren en niet voldoende gelijke behandeling van KMO’s kunnen garanderen.

De diensten raakten in de loop der jaren steeds minder bemand en sommige van hen ondervinden enorme moeilijkheden om hun taken te vervullen. Dankzij het basketsysteem zullen de taken kunnen worden verdeeld “volgens prioriteiten op basis van middelen”, wat betekent dat de taken en dossiers over de verschillende centra in België zullen worden verdeeld, ook al wonen de belastingplichtigen in andere regio’s, maar waarbij uiteraard de taalgrenzen worden gerespecteerd (in de mate van het mogelijke en rekening houdend met de geldende taalpremies). DE BEDOELING IS DE TERRITORIALE BEVOEGDHEDEN VAN DE MEDEWERKERS UIT TE BREIDEN OM DE VOORTDURENDE BEZUINIGINGEN EN HET PERSONEELSTEKORT TE COMPENSEREN.

Het doel van AAFisc is dit personeelstekort op te vangen, zodat de gebieden waar het tekort aan agenten het grootst is, door andere centra kunnen worden beheerd. Helaas hebben de autoriteiten op geen enkel moment de redenen voor het gebrek aan aantrekkelijkheid van het ambtenarenapparaat in vergelijking met de privésector in bepaalde regio’s (zoals Brussel of Antwerpen) en, als gevolg daarvan, de moeilijkheden om in deze regio’s personeel aan te werven, aan de orde gesteld.

Sinds april heeft de NUOD voortdurend de hogere overheid om uitleg gevraagd. Onze tussenkomst is constructief en positief bedoeld. Ons doel is ervoor te zorgen dat wanneer dit systeem wordt geïmplementeerd, dit op de meest optimale manier gebeurt, waarbij de ongemakken worden geminimaliseerd en dat de kennis en ervaring van de medewerkers worden gerespecteerd. Dit is belangrijk voor de motivatie van de personeelsleden en hun steun voor het systeem. We vonden het belangrijk dat alle opmerkingen die we over dit onderwerp ontvingen in overweging werden genomen en dat er naar oplossingen werd gezocht… zelfs vóór de lancering van Basket: een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen en antwoorden is in het belang van iedereen (de administratie en het personeel).

Begin oktober konden we eindelijk de verantwoordelijken van het project en de administrateur KMO ontmoeten: een constructieve vergadering waarin we de opmerkingen en angsten van het personeel konden doorgeven en verschillende antwoorden en andere informatie kregen.

Om de notulen van deze vergadering te lezen, logt u in met uw persoonlijke inloggegevens (als u ze vergeten bent, kunt u ze per e-mail aanvragen op info@nuod-financien.be) en klikt u HIER.