nuod No Comments

Effectief vanaf 2024?

Naar het voorbeeld van wat al sinds november 2022 van kracht is in de privésector keurde de Ministerraad van 1 september 2023 een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de personeelsleden van de federale overheid toelaat om vanaf 1 januari 2024 hun voltijdse prestaties te verdelen over vier dagen in plaats van over vijf dagen. Bovendien kunnen ze hun arbeidsprestaties spreiden over een cyclus van twee weken in het kader van een wisselend weekregime.

Voor wie?

De statutaire en contractuele personeelsleden die voltijds werken. Deze regeling is niet van toepassing op mandaathouders, deeltijds werkende personeelsleden of personeelsleden die in opeenvolgende ploegen werken.

Concreet

Vanaf 1 januari 2024 kunnen statutairen en contractuelen van de federale overheid hun voltijdse prestaties verdelen over vier dagen in plaats van over vijf dagen als ze 9,5 uren per dag werken. Statutairen en contractuelen die voltijds werken kunnen ook gebruik maken van de regeling voor een wisselend weekregime. Dat betekent dat ze tot 11u per dag en tot 50u per week kunnen werken, mits ze de prestaties in de eerste week compenseren door de prestaties in de tweede week.

Gemiddeld genomen werken ze dan de normale wekelijkse arbeidsduur.

Elke organisatie kan zelf bepalen of zij één van deze maatregelen, beide of geen van beide toepast. Elke organisatie kan ook zelf nog een aantal eigen accenten leggen, rekening houdend met de bestaande arbeidsorganisatie, de noden van de organisatie en van de personeelsleden.

Praktisch

Een personeelslid kan enkel vragen om in een van deze arbeidsregelingen te stappen als zijn organisatie deze regelingen voorziet en de leidend ambtenaar zijn toestemming heeft gegeven. Een personeelslid kan niet verplicht worden om te werken volgens één van deze arbeidsregelingen.

De aanvraag is voor minimum drie maanden en maximum zes maanden geldig maar is telkens hernieuwbaar (ze kan worden verlengd aan het einde van elke periode van maximaal zes maanden).

Het personeelslid moet de aanvraag ten minste twee maanden voor het begin van de arbeidsregeling schriftelijk (per gewone post of e-mail) indienen (tenzij de organisatie een kortere periode aanvaardt overeenkomt) en moet daarbij duidelijk aangeven welke dagen zij of hij wil werken.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2024.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt: vakbondsonderhandelingen; advies van de Raad van Staat; handtekening van de Koning en publicatie Belgisch Staatsblad.