nuod No Comments

Een extra dag vanaf 65 en 66 jaar

Het koninklijk besluit van 12 februari tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende de vakantieregeling is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2024.

In artikel 10 van het KB van 19 november 1998 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  • er komt een verlofdag bij in het jaar dat je 65 jaar wordt (34 ipv 33)
  • voor het jaar dat je 66 jaar wordt, krijg je 35 verlofdagen.

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2023. Dit betekent dat elk personeelslid dat 65 jaar (66 jaar) wordt in de loop van 2023 recht heeft op de bijkomende vakantiedag(en). Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen een personeelslid dat 65 wordt in januari 2023 of in maart 2023.