nuod No Comments

Een antwoord op de eisen van de NUOD…

Ter herinnering: na de stijging van de energie- en brandstofprijzen heeft de NUOD de ministers verzocht dringende maatregelen te nemen.

Op vrijdag 2 september keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed om de kilometervergoeding te verhogen voor federale ambtenaren.

Omwille van de sterke stijging van de brandstofprijzen wordt de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor personen die hun eigen wagen hiervoor nodig hebben reeds verhoogd tot 0,4020 euro voor de periode maart – juni 2022 in plaats van te wachten op de jaarlijkse aanpassing op 1 juli 2022.

Een tweede wijziging is de periodiciteit van de aanpassing van het bedrag, die op dit moment jaarlijks op 1 juli gebeurt. Dit verloopt voortaan per kwartaal om sneller in te spelen op fluctuaties van de brandstofprijzen.

Deze maatregel wordt retroactief ingevoerd voor de periode maart 2022 – juni 2022.

Er zijn echter nog verschillende fasen (vakbondsonderhandelingen, advies van de Raad van State, handtekening van de Koning en publicatie in het Belgisch Staatsblad) voordat het Koninklijk Besluit in werking treedt.

Ter herinnering, dit zijn onze eisen op dit gebied.

De NUOD zal met de ministers opnieuw overleg plegen over de resterende onopgeloste situaties.