nuod No Comments

De NUOD heeft de ministers verzocht dringende maatregelen te nemen (uitzonderlijke aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding; vergoeding van kilometervergoeding voor bepaalde woon-werkverplaatsingen; herziening van de telewerkvergoeding; herziening van de reis- en verblijfskosten).

Wij maken een ongekende situatie door, vooral gezien de snel stijgende energie- en brandstofprijzen.
De verschillende maatregelen van de regering zijn ontoereikend om de kosten te dekken die het personeel maakt om zich naar het werk te begeven of, zo nodig, dienstreizen met hun voertuig te maken, wanneer het onredelijk of onmogelijk is om van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Inderdaad, ambtenaren hebben geen bedrijfswagens. Toch zijn de kosten van hun dienstreizen en woon-werkverkeer de pan uit gerezen.

Ook de kosten voor telewerk zijn sterk gestegen.

Gezien deze uitzonderlijke situatie heeft de UNSP-NUOD de minister van Ambtenarenzaken, de minister van Financiën en de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën verzocht uitzonderlijke en dringende maatregelen te nemen!

Om er voor te zorgen dat de geplande vergoedingen de werkelijk gemaakte kosten dekken, wenst de UNSP-NUOD dat de volgende maatregelen met voorrang en met spoed worden genomen:

 • een uitzonderlijke aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding, zonder de jaarlijkse herziening af te wachten;

.

 • de vergoeding op basis van deze kilometervergoeding (en niet op basis van de prijs van een treinkaart 2e klasse) voor het woon-werkverkeer in alle situaties waarin de wet reeds voorziet:
  – een lichamelijke verhindering laat tijdelijk of permanent niet toe het gemeenschappelijk openbaar vervoer te gebruiken;
  – de werkplaats is gelegen op meer dan drie kilometer van de dichtstbijzijnde halteplaats van een openbaar vervoermiddel;
  – het onregelmatige uurrooster of prestaties in opeenvolgende ploegen sluiten het gebruik van het gemeenschappelijk openbaar vervoer uit over een afstand van ten minste drie kilometer;
  – het gebruik van het openbaar vervoer is niet mogelijk wegens een uitzonderlijke en dringende oproep.

Wij denken bijvoorbeeld aan personeel dat in ploegendienst werkt in havens of luchthavens of in gebieden met slechte verbindingen met het openbaar vervoer.

Voor al deze personeelsleden compenseert de toelage die overeenkomt met een treinkaartje 2e klas slechts een miniem deel van de werkelijke kosten van hun woon-werkverkeer, terwijl zij geen ander alternatief hebben dan met de auto naar het werk te gaan. De maandelijks zelf gedragen kosten kunnen soms oplopen tot enkele honderden euro’s.

Evenzo moet de lijst van relevante situaties worden uitgebreid om vergoeding van woon-werkverkeer mogelijk te maken in gebieden met zeer slecht openbaar vervoer en in situaties waarin het gebruik van het openbaar vervoer onredelijk veel tijd in beslag neemt;

 • een herziening van de forfaitaire vergoeding ter dekking van de kosten eigen aan de werkgever voor telewerken en een aanpassing ervan aan de bedragen die zijn vastgesteld in de Circulaire 2021/C/20 van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken over tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk. De sluiting van vele locaties bij de FOD Financiën, bijvoorbeeld, maakt deze financiering mogelijk zonder extra kosten voor de overheid;
  .
 • een herziening van de reis- en verblijfkosten.

De managers vragen het personeel regelmatig om veerkrachtig en flexibel te zijn en zich snel aan veranderingen aan te passen. De UNSP-NUOD is van mening dat het niet meer dan billijk is een wederdienst te bewijzen en hun soms zeer moeilijke financiële situatie te verlichten.

Moeten wij u eraan herinneren dat de ambtenaren van de FOD Financiën de grote slachtoffers waren van de hervorming 2017 van de toelagen en vergoedingen?!!? Een hervorming onderhandeld in Comité B…

En dan te bedenken dat sommige mensen veel dossiers opnieuw naar dit Comité B willen brengen…