nuod No Comments

Eerste betaling tegelijk met het salaris voor de maand september.

Het ministerieel besluit van 30 juli 2021 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus 2021) kent een vergoeding voor het onderhoud van het uniform toe aan de personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die verplicht zijn het uniform te dragen (volgens artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen).

Bedrag

Het bedrag van deze vergoeding is:

  • 3,14 EUR (niet geïndexeerd) per maand voor het personeel dat onder budgetcategorie 1 valt
  • 6,29 EUR (niet geïndexeerd) per maand voor het personeel dat onder budgetcategorie 2 valt
  • 9,43 EUR (niet geïndexeerd) per maand voor het personeel dat onder budgetcategorie 3 valt.

De vergoeding wordt gekoppeld aan de spilindex 138.01.

Betrokken douanebeambten

De personeelsleden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen die recht hebben op een jaarlijks uniformbudget (categorie van uniformbudget 1, 2 of 3 afhankelijk van de dienst waarin zij zijn tewerkgesteld).

Betaling

Deze vergoeding wordt maandelijks betaald, op hetzelfde moment als het salaris.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Deze publicatie vond plaats op 6 augustus. Het besluit treedt dus in werking op 1 september 2021 en de eerste betaling is tegelijk met het salaris voor de maand september verricht.

Jaren om deze oplossing te bereiken

De NUOD vraagt al drie jaar om een officiële oplossing voor deze kwestie, ook al is het schoonmaken en onderhouden van uniformen een wettelijke verplichting die aan de werkgever wordt opgelegd.

Dat dit zolang heeft aangesleept is hallucinant. De voorgestelde bedragen zijn laag, maar zij zijn identiek aan de bedragen die aan de Politie zijn voorgesteld, en kunnen derhalve moeilijk worden bekritiseerd.

Van enig retroactief effect is bovendien geen sprake.

Dit is zeker een “kleine” vooruitgang die jaren geduurd zal hebben… om dezelfde bedragen te bekomen als bij de politie, dit toont de geringe motivatie van de directie en de politici om rekening te houden met de eisen van het personeel, terwijl, om u eraan te herinneren, we het hebben over een wettelijke verplichting voor de werkgever…