nuod No Comments

Na Antwerpen gisteren, worden vandaag op verschillende luchthavens verdere stiptheidsacties georganiseerd.

De eisen van de douanebeambten:

De douaniers vragen sterke engagementen en een uitvoeringskalender die voorzien in:

 • bijkomende aanwervingen, en voldoende statutaire ambtenaren om de Douane toe te laten haar taken uit te voeren rekening houdend met de nieuwe opdrachten;
 • een stopzetting van de herstructureringen bij de Douane, het behoud van de diensten op het volledige grondgebied en de versterking van de diensten op het volledig grondgebied;
 • op vlak van pensioenen de regularisatie en de herkenning van de zwaarte van het beroep van douanier, met inbegrip van de toekenning van de voordelige tantièmes van 1/50 voor elke ambtenaar die in dezelfde omstandigheden werkt en aan dezelfde risico’s wordt blootgesteld (risico van de taken, onregelmatige prestaties, nachtarbeid, weekendwerk…) als hun collega’s die opgenomen worden in de tabel in bijlage van de wet van 21 juli 1844;
 • voor de verschillende diensten die in shiften werken:
  – de toekenning van de voordelige tantième van 1/50 voor de ambtenaren die ploegenarbeid verrichten sinds de invoering van dit stelsel bij de AAD&A in 2013;
  – constructieve en respectvolle oplossingen op vlak van planning;
  – waarborgen met betrekking tot de toelangen en vergoedingen en de levenskwaliteit ;
  – een duidelijke communicatie door de overheid dat geen enkele wijziging zal uitgevoerd worden zonder deze oplossingen en waarborgen (zoals planningstools, loopbaanperspectieven, overgangsmaatregelen om uit het systeem van de shiften te stappen bij wijziging van de voorwaarden…)
 • een vergoeding voor de toelage voor wapendracht;
 • de snelle invoering van een toelage voor motorrijders;
 • de erkenning van de diensten van de AAD&A als uitzondering op de toepassing van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector;
 • de organisatie van geschikte opleiding en vorming voor het voltallig personeel van de AAD&A.