nuod No Comments

In geval sluiting scholen of opvang wegens COVID-19

Voor federale personeelsleden (statutairen en contractuelen) die een kind moeten opvangen door sluiting (door corona) van de kinderopvang, school of opvang voor personen met een handicap werden nu richtlijnen uitgewerkt en beschreven in ‘omzendbrief nr 686 – Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van kinderen met een handicap’.

Deze richtlijnen bepalen wat je als federaal personeelslid kan doen als je een minderjarig kind of een persoon met een handicap moet opvangen in die bijzondere situatie:

  • je moet je werkgever meteen inlichten
  • de school, opvang of het centrum bezorgt je een attest voor de werkgever. Dit attest bevestigt dat de instelling of de klas als gevolg van COVID-19 gesloten is en vermeldt de periode waarin de sluiting van toepassing is.
  • deze regeling is niet van toepassing op de sluiting van de scholen tijdens de herfstvakantie maar wel op de sluiting van de scholen op 9, 10, 12 en 13 november 2020. Voor de herfstvakantie kan je gebruik maken van een verlofstelsel zoals onder andere het jaarlijks vakantieverlof of een verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
  • je doet telewerk tijdens deze periode
  • als telewerk niet mogelijk is word je ter beschikking gesteld van de leidend ambtenaar die maximaal de mogelijkheden rond de aanpassingen van de werkregeling en de arbeidsorganisatie bekijkt. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een verzoening van de continuïteit van de dienstverlening met de nood aan de opvang van kinderen.
  • je krijgt een dienstvrijstelling voor de periodes waar de zorg voor je kind niet te combineren is met je werkzaamheden en er geen alternatieve opvang is voorzien door de gesloten instelling&
  • je kan ook altijd gebruik maken van vakantieverlof of inhaalrust/inhaalverlof dat je nog te goed hebt.

Deze omzendbrief is van toepassing met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020.

Meer info in de omzendbrief nr 686