nuod No Comments

Publicatie van het Koninklijk Besluit en ander nieuws…

Ter herinnering: de Ministerraad van 2 mei 2020 heeft corona-ouderschapsverlof ingevoerd (zie ons nieuws van 12 mei over dit onderwerp).

Het koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof is in het Belgisch Staatsblad van 13 mei gepubliceerd.

Dit besluit bepaalt het reglementair kader voor het corona- ouderschapsverlof dat kan opgenomen worden door de federale personeelsleden tussen 1 mei en 30 juni inbegrepen.

Het verlof is voor statutairen, contractuelen, stagiaires en mandatarissen:

 • je kan je arbeidsprestaties verminderen met 1/5 of de helft voor het kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt
 • de leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde gevallen niet van toepassing
 • ook voor adoptieouders en pleegouders.

Er zijn veel details over dit onderwerp gepubliceerd op Fedweb.

.

Voorwaarden:

 • voltijds tewerkgesteld zijn voor de vermindering met één vijfde en minstens ¾ van een voltijdse tewerkstelling voor de vermindering van de prestaties met de helft
 • een akkoord van de werkgever (de anciënniteitsvoorwaarde van 1 maand is niet van toepassing op de personeelsleden tewerkgesteld binnen het federaal administratief openbaar ambt°).

.

Enkele voordelen:

 • het is een bijkomend ouderschapsverlof
 • de (bruto)uitkeringen zijn 25% hoger dan die van het gewone ouderschapsverlof
 • de aanvraagprocedure is korter (3 werkdagen)

.

Het personeelslid kan het corona-ouderschapsverlof enkel opnemen onder de vorm van een 1/5de of 1/2de vermindering. Het personeelslid kan dit verlof opnemen:

 1. hetzij in één aaneengesloten periode;
 2. hetzij in één of meerdere, al dan niet aaneensluitende, perioden van één maand;
 3. hetzij in één of meerdere, al dan niet aansluitende, perioden van een week;
 4. hetzij een combinatie van 2. en 3.

.

Hoe wordt de werkkalender vastgesteld bij het corona-ouderschapsverlof?

De werkkalender wordt vastgesteld zoals bepaald door artikel 8bis van het koninklijk besluit van 19 november 1998. Het personeelslid zal dus bij zijn aanvraag aangeven welke vrije dagen hij wenst. De leidend ambtenaar kent het verlof toe en bepaalt de werkkalender. Gezien de bijzondere omstandigheden rond deze gezondheidscrisis houdt hij daarbij rekening met de noden van de dienst en de nood aan kinderopvang bij het personeelslid.

Tijdelijke aanpassingen van de werkkalender zijn mogelijk bij onderling akkoord tussen het personeelslid en zijn functionele chef.

.

Op welke manier wordt de arbeidsregeling bepaald?

Artikel 8bis, §2, van het koninklijk besluit van 19 november 1998, is van toepassing op het corona-ouderschapsverlof.

Wanneer het personeelslid kiest voor een vermindering van de prestaties met één vijfde, dan gebeurt de verdeling van de prestaties in halve dagen, volledige dagen of in uren gespreid over één week (bijv. vrije namiddag op woensdag en op vrijdag).

Wanneer het personeelslid kiest voor een vermindering van de prestaties met de helft, dan gebeurt de verdeling van de prestaties in halve dagen, volledige dagen of in uren gespreid over een week of een maand (bijv. afwisselend 1 week vrij en 1 week werken of elke namiddag vrij of afwisselend een week van 2 werkdagen en een week van 3 werkdagen).

.

Hoe gebeurt de beoordeling van de leeftijdsvoorwaarde van het kind (bijv. 12 jaar)?

Het corona-ouderschapsverlof moet ten laatste aanvangen op de vooravond van de 12e verjaardag van het kind. Deze regeling is op dezelfde manier van toepassing voor de klassieke loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof.

Bijvoorbeeld:

 • het kind wordt 12 jaar op 1 juni 2020 = het personeelslid kan het corona-ouderschapsverlof aanvragen vanaf 1 mei 2020 en dit kan doorlopen tot 30 juni 2020 op voorwaarde dat het voor 2 maanden werd aangevraagd
 • het kind werd 12 jaar op 5 april 2020 = geen recht op corona-ouderschapsverlof.

.

Kan de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof worden omgezet in corona-ouderschapsverlof?

Ja. Artikel 8, §3, van het koninklijk besluit inzake het corona-ouderschapsverlof maakt dit mogelijk op voorwaarde dat het personeelslid hier een aanvraag voor indient bij zijn werkgevende overheid en bij de RVA.

Het opnemen van de restperiode is mogelijk volgens de instructies van de RVA.

.

Kan het onbezoldigd ouderschapsverlof worden omgezet in corona-ouderschapsverlof?

Ja. Artikel 8, §3, van het koninklijk besluit inzake het corona-ouderschapsverlof maakt dit mogelijk op voorwaarde dat het personeelslid een aanvraag indient voor corona-ouderschapsverlof bij zijn werkgevende overheid en bij de RVA.

Het opnemen van de restperiode is mogelijk.

.

Kan het corona-ouderschapsverlof (bijv. een halftijdse regeling) gecombineerd worden opgenomen met een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (bijv. ook een halftijdse regeling)? Bijvoorbeeld om één maand voltijds afwezig te zijn?

Neen. Het personeelslid kan beide stelsels niet tegelijkertijd in dezelfde periode opnemen. Het personeelslid moet ofwel kiezen voor de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof (voltijds, halftijds, viervijfdenregeling of 9/10-regeling), ofwel voor het corona-ouderschapsverlof (halftijds of viervijfdenregeling).

.

Kan de vierdagenweek met premie en zonder premie worden opgeschort wanneer een personeelslid een corona-ouderschapsverlof vraagt?

Ja. Artikel 5, 3e lid, punt 2, en artikel 6, §4, van het koninklijk besluit van 20 september 2012, voorzien dat de vierdagenweek met premie en zonder premie ambtshalve worden opgeschort wanneer een personeelslid een ouderschapsverlof bekomt.

Onder ‘ouderschapsverlof’ moeten we hier het onbezoldigd ouderschapsverlof en de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof verstaan met inbegrip van het corona-ouderschapsverlof.

.

Kunnen de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden worden opgeschort wanneer een statutair personeelslid een corona-ouderschapsverlof vraagt?

Ja. Artikel 143 van het koninklijk besluit van 19 november 1998 voorziet dat de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden worden opgeschort wanneer een ouderschapsverlof wordt bekomen.

Onder ‘ouderschapsverlof’ moeten we hier het onbezoldigd ouderschapsverlof en de loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof verstaan met inbegrip van het corona-ouderschapsverlof.

.

Kan de (deeltijdse) loopbaanonderbreking (algemeen stelsel) worden opgeschort wanneer het personeelslid een corona-ouderschapsverlof vraagt?

Ja. Artikel 8, §3, van het koninklijk besluit inzake het corona-ouderschapsverlof voorziet dat elke vorm van deeltijdse en voltijdse loopbaanonderbreking kan worden opgeschort door corona-ouderschapsverlof.

Het opnemen van de restperiode is mogelijk volgens de instructies van de RVA.

.

Een personeelslid heeft een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof tot en met 13 juni 2020. Het personeelslid wenst een corona-ouderschapsverlof te nemen van 1 mei tot en met 30 juni 2020. Kan zij op een later tijdstip het resterend saldo opnemen, ook al voldoet dit niet meer aan de minimumperiode (Bijv. twee maanden 1/2 of vijf maanden 1/5)?

Ja. Dat is mogelijk volgens de instructies van de RVA.

.

Wat is de impact van het corona-ouderschapsverlof op de toelagen en vergoedingen (met inbegrip van het vakantiegeld en de eindejaarstoelage) en de berekening van het jaarlijks vakantieverlof en het verlof om dwingende redenen van familiaal belang?

Het corona-ouderschapsverlof wordt gelijkgesteld met de “klassieke” loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof voor de toepassing van de bepalingen van het federaal personeelsstatuut (toelagen en vergoedingen, het jaarlijks vakantieverlof, het verlof om dwingende redenen van familiaal belang,…).

.

Alle informatie over de aanvraag van de onderbrekingsuitkeringen werd gebundeld in een nieuw infoblad ‘corona-ouderschapsverlof’ dat terug te vinden is op de website van de RVA.

.

Ter herinnering, om uw aanvraag in te dienen bij de FOD Financiën:

De FOD Financiën past momenteel de MyP&O-toepassing aan zodat de aanvraag rechtstreeks via die applicatie kan worden gevraagd.

In de tussentijd kunt u dit formulier gebruiken en opsturen naar het e-mailadres timemanagement@minfin.fed.be. U dient dan zo snel mogelijk dezelfde aanvraag in te dienen via MyP&O. Ter herinnering, de aanvraag kan met terugwerkende kracht worden ingediend.

Vergeet niet om corona ouderschapsverlof aan te vragen bij de RVA.