nuod No Comments

Het is dringend!

In het kort

16 juni 2023    Besluit van de Ministerraad: afschaffing van de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding op 1 januari 2024 – Aanzienlijk verlies voor personeel dat regelmatig externe missies uitvoert

Juli 2023    De NUOD vraagt officieel aan de minister en onze management om deze zaak dringend op te nemen… die al sluimert sinds de “rugzak”-onderhandelingen!

September 2023    Herinnering aan het management van de Douane

December 2023    Op het moment van schrijven is er nog steeds geen gevalideerde oplossing voor een vast tarief per dienst/functie. Over 6 maanden (en zelfs veel langer als we rekening houden met de toezegging die is gedaan tijdens de “rugzak”-onderhandelingen) getuigt dit van een gebrek aan respect.
.

Ter herinnering: het Perscomité van de Ministerraad van 16 juni preciseert echter: de invoering van de maaltijdcheques heeft als gevolg dat de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding wordt opgeheven. Deze opheffing zal effectief zijn op de datum van inwerkingtreding van de maaltijdcheques, namelijk 1 januari 2024.

Deze afschaffing zal met name van toepassing zijn op personeelsleden die zich in het kader van hun functie moeten verplaatsen en die (onder bepaalde voorwaarden) recht hebben op vergoeding van hun verblijfkosten, zoals bepaalde douanebeambten of medewerkers van de opsporing. Zij voeren veel opdrachten uit buiten de dienstgebouwen, in weer en wind en op onregelmatige uren… Het is onaanvaardbaar dat deze ambtenaren in het nieuwe systeem verlies lijden.

Meermaals hebben we hierover vragen gesteld aan de politieke verantwoordelijken en de directie van de FOD Financiën: we moeten creatief zijn om ervoor te zorgen dat het betrokken personeel niet benadeeld wordt!

De dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding bedraagt 10 euro (te indexeren). De geïndexeerde dagvergoeding bedraagt momenteel 20 euro. Dit betekent een aanzienlijk verlies van meer dan € 15 per dag aan verblijfsvergoeding (rekening houdend met de persoonlijke bijdrage van de werknemer), d.w.z. € 20 – (€ 6 – minimaal € 1,09). Dit is duidelijk onaanvaardbaar.

In juli riep de NUOD de verschillende verantwoordelijken opnieuw op om snel een oplossing te vinden. Hier is het antwoord van de Minister van Financiën:

Ik heb uw brief van 4 juli 2023 waarin u de situatie schetst van de personeelsleden bij de FOD Financiën die zouden worden benadeeld door de invoering van maaltijdcheques, met volle aandacht gelezen.

Ik heb mijn diensten ondertussen de opdracht gegeven een grondige analyse door te voeren zowel naar de betrokken personeelsleden als naar de budgettaire impact. Deze analyse kan dan als basis dienen voor de bespreking van de te treffen maatregelen.

Van zodra de voorstellen hieromtrent zijn uitgewerkt, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht.

In september hebben we deze kwestie ook verdedigd tijdens de vergadering met douanebeambten. We drongen erop aan dat de administrateur dit zou verdedigen binnen het Directiecomité en dat er ruim voor 1 januari een aanvaardbare oplossing op tafel zou liggen.

Helaas is het nu half december en is er nog geen oplossing gevonden.

Een oplossing voor 1 januari is natuurlijk nog steeds mogelijk. Een besluit van de voorzitter van het Directiecomité zou volstaan…

Maar dat is nog ver weg. Er wordt nog steeds onderhandeld. Er wordt gesproken over een individueel forfaitair bedrag… gebaseerd op de dienstreizen uit het verleden.

Hoe dan ook, wat een gebrek aan vooruitziendheid van de FOD Financiën! We hebben ze onmiddellijk gewaarschuwd. Ze hadden 6 maanden de tijd om actie te ondernemen en ze lijken pas de laatste paar dagen hun zaakjes op orde te krijgen.

Wat moeten de medewerkers hieruit concluderen? Een totaal gebrek aan betrokkenheid? Ondertussen blijven ze in het ongewisse.

Als er in de komende dagen geen aanvaardbare oplossing wordt gevonden, zal de NUOD uiteraard elke protestactie steunen die wordt georganiseerd.