nuod No Comments

De ministerraad keurt op 19 juni op voorstel van minister van Ambtenarenzaken een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de invoering van maaltijdcheques binnen het federaal administratief openbaar ambt regelt.

Het personeelslid ontvangt per gepresteerde dag een nominatieve elektronische maaltijdcheque, waarvan de nominale waarde is vastgelegd op 6 euro.

De geplande datum van inwerkingtreding van de maaltijdcheques is 1 januari 2024.

Er zijn nog verschillende stappen te gaan voor het project definitief van kracht wordt (vakbondsonderhandelingen, advies van de Raad van State, enz.)

De NUOD dringt al vele jaren aan op dergelijke maaltijdcheques. Dit zou een grote toegevoegde waarde betekenen voor zijn medewerkers en dit voor zou iedereen (ook degenen die niet in een gebouw met een door Fedorest beheerd restaurant werken, of voor wie van thuis uit werkt) meer gelijkheid garanderen.

We zijn echter verrast door het lage bedrag van deze maaltijdcheques: 6 euro per dag, terwijl dit bedrag bij andere federale instanties hoger ligt. Bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) bijvoorbeeld, wordt een maaltijdcheque van €8 per gewerkte dag gegeven… en dat al verschillende jaren.

Er wordt ook niets gezegd over de persoonlijke bijdrage van de werknemer voor deze maaltijdcheque (het wettelijke minimum is €1,09/dag).

Maar – en ja, er is een maar – de NUOD heeft er altijd op aangedrongen dat niemand mag worden benadeeld door de toekenning van deze maaltijdcheques:

 • Geen enkel personeelslid mag financieel nadeel ondervinden van de toekenning van deze maaltijdcheques.
  .
  Het gaat hier om personeelsleden die voor de uitoefening van hun functie moeten reizen en die (onder bepaalde voorwaarden) recht hebben op vergoeding van hun verblijfkosten, zoals bepaalde douanebeambten of medewerkers van de opsporingsdiensten. Zij voeren talrijke opdrachten uit buiten de dienstgebouwen, in weer en wind en op onregelmatige uren… Het is onaanvaardbaar dat deze ambtenaren onder het nieuwe systeem verlies zouden lijden.
  .
  Meermaals hebben we hierover vragen gesteld aan de politieke verantwoordelijken en de directie van de FOD Financiën: we moeten creatief zijn om ervoor te zorgen dat het betrokken personeel niet benadeeld wordt!
  .
  In het perscomité van de Ministerraad van 16 juni staat echter: de invoering van de maaltijdcheques heeft als gevolg dat de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding wordt opgeheven. Deze opheffing zal effectief zijn op de datum van inwerkingtreding van de maaltijdcheques, namelijk 1 januari 2024.
  .
  De dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding bedraagt 10 euro (te indexeren). De geïndexeerde dagvergoeding bedraagt momenteel 20 euro. Dit betekent een aanzienlijk verlies van meer dan € 15 per dag aan verblijfsvergoeding (rekening houdend met de persoonlijke bijdrage van de werknemer), d.w.z. € 20 – (€ 6 – minimaal € 1,09).
  .
  Dit is duidelijk onaanvaardbaar.
  .
  De NUOD zal de verschillende verantwoordelijke partijen nogmaals oproepen om snel een oplossing te vinden.
  .
 • Dit mag niet ten koste gaan van de werkgelegenheid voor Fedorest-medewerkers.
  .
  De toekomst van Fedorest blijft even onduidelijk als altijd.
  .
  De restaurants sluiten tegelijk met de FOD Financiën kantoren. De toekomstige financiering blijft onzeker.
  .
  De toekomst van de restaurants, hun personeel, de toekomstige kwaliteit, de toekomstige prijzen: zoveel onduidelijkheden, terwijl deze kwestie al jaren ter discussie staat…

De NUOD zal deze kwesties uiteraard op de voet volgen.