nuod No Comments

Vanaf 1 januari 2024.

Het koninklijk besluit van 26 oktober 2023 betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt werd op 31 oktober gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Het bevat enkele belangrijke gegevens:

 • De maaltijdcheques worden uitgegeven vanaf 1 januari 2024.
  .
 • De nominale waarde van de maaltijdcheque is 6 € 6 (dit bedrag wordt niet geïndexeerd), waarvan 1,09 € wordt bijgedragen door het personeelslid en 4,91 € door de federale dienst.
  .
 • De maaltijdcheques zijn nominatief. Ze worden uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de kalendermaand waarvoor ze verschuldigd zijn ter beschikking gesteld van het personeelslid. De eerste “betaling” (maaltijdcheques voor januari 2024) moet dus eind februari 2024 gebeuren.
  .
 • Berekening van het aantal maaltijdcheques waarop het personeelslid recht heeft: Het basisprincipe is één maaltijdcheque per dag gepresteerd in de federale dienst, zonder de exacte duur van de arbeidsprestaties in aanmerking te nemen. Onder ″gepresteerde dag″ dient te worden verstaan de dag, de halve dag of in voorkomend geval elke aangevatte prestatie waarbij het personeelslid daadwerkelijk werkt volgens het werkrooster overeengekomen met de overheid waaronder hij valt.
  .
  Zo heeft een personeelslid dat een halve dag verlof (vakantieverlof, ouderschapsverlof enz.) of een halve dag recuperatie opneemt en de andere halve dag dienstprestaties verricht bijvoorbeeld recht op een maaltijdcheque
  .
 • Het personeelslid dat prestaties verricht via telewerk of in een satellietkantoor ontvangt een maaltijdcheque.
  .
 • Er moet rekening worden gehouden met pauzes van meer dan 7 uur en 36 minuten voor werknemers in ploegendienst. Er is een afwijking op het principe van toekenning per gepresteerde dag opgenomen in het Koninklijk besluit om tegemoet te komen aan de specifieke situatie qua arbeidsorganisatie voor bepaalde personeelsleden in bepaalde federale diensten. Bijvoorbeeld wordt er gedacht aan diensten die in opeenvolgende ploegen werken of die op basis van hun planning dagelijkse prestaties leveren die langer zijn dan 7u36.
  .
  De leidinggevende ambtenaar bepaalt welke diensten en personeelsleden onder deze afwijking vallen. Voor de FOD Financiën is het nog wachten op de lijst van de betrokken diensten en personeelscategorieën.
  .
 • De categorie van personeelsleden die een maandelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding ontvangen in toepassing van artikel 86 van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 (personeelsleden van wie de aard zelf van de functie regelmatige prestaties buiten de administratieve standplaats inhoudt) worden uitgesloten van het voordeel van de maaltijdcheques.

Er moeten nog heel wat vragen en/of praktische details worden opgehelderd. We zullen de komende weken alle relevante informatie op onze website plaatsen.