nuod No Comments

Op 20 juli keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat diverse wijzigingen doorvoert waardoor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt via verschillende mechanismen ‘lichter werk’ (demotie) kunnen krijgen.

Het ontwerp beoogt verschillende mogelijkheden voor te stellen voor een rijksambtenaar om definitief of tijdelijk een functie met een mindere mate van complexiteit uit te oefenen, zonder zijn arbeidsregeling te wijzigen.

Het is immers om verschillende redenen mogelijk dat een personeelslid op een bepaald moment in zijn loopbaan tijdelijk of definitief ‘lichter werk’ wenst te verrichten, met minder verantwoordelijkheid of minder stressfactoren.

Momenteel laat het statuut de ambtenaar toe om op zijn verzoek een tijdelijke toewijzing aan een lagere klasse of een lager niveau te krijgen voor een periode van maximaal vierentwintig maanden. Het ontwerp stelt voor om de maximale duur van deze tijdelijke toewijzing tot achtenveertig maanden te verlengen.

Met het oog op een grotere flexibiliteit stelt dit ontwerp eveneens een aantal wijzigingen voor waarmee het personeelslid via verschillende mechanismen ‘lichter werk’ kan krijgen. Het gaat om de volgende maatregelen:

  • de mogelijkheid voor een ambtenaar met ernstige sociale of familiale problemen of met gezondheidsproblemen om een tijdelijke mutatie te krijgen naar een rechtstreeks lagere klasse of een rechtstreeks lager niveau. De ambtenaar behoudt in dat geval gedurende de eerste vierentwintig maanden zijn weddeschaal verbonden aan de laatste bezoldiging in de klasse of graad waarin hij is benoemd ;
  • een nieuw mechanisme in om de tijdelijke verandering van de ene graad naar de andere te vergemakkelijken voor ambtenaren met ernstige sociale of familiale problemen of met gezondheidsproblemen;
  • het ontwerp stelt voor om de statutaire ambtenaar toe te laten via mobiliteit definitief te worden benoemd in een rechtstreeks lagere klasse of in een rechtstreeks lager niveau. De ambtenaar die hiervan gebruik maakt, kiest dan ook bewust voor een lagere wedde;
  • het ontwerp regelt ook de geldelijke aspecten van de ambtenaren die van deze nieuwe mechanismen gebruik zouden maken.

Dit project is nog verre van definitief. De minister van Ambtenarenzaken wordt ermee belast het ontwerp voor onderhandeling voor te leggen aan het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten.

Het ontwerp wordt daarna ter advies voorgelegd aan de Raad van State

Ja, maar…
.

In de beste van alle mogelijke werelden zouden we dit project voor lichter werk steunen.

Helaas is de huidige overheidssector verre van de beste van alle mogelijke werelden.

Het parool is telkens weer bezuinigen en, als gevolg daarvan, meer doen met minder…

Het is geen toeval dat stress en burn-out de belangrijkste oorzaken van ziekteverzuim zijn.

En dit project lost niets op als het gaat om burn-out.

Op dezelfde manier is het verre van eenvoudig om onderscheid te maken tussen de complexiteit van de uit te voeren taken binnen dezelfde klasse of hetzelfde niveau, en soms zelfs tussen verschillende niveaus of klassen. Dus wat heeft het voor zin als een werknemer een vrijwillige downgrade aanvraagt als hij (bijna) dezelfde taken uitvoert? De enige winnaar is de werkgever, die hem minder zal betalen…

Bestaat bovendien niet het risico dat personeel met een burn-out of andere problemen sluipenderwijs wordt aangemoedigd om voor dit lichter werk te kiezen , of dat het personeel later de schuld krijgt omdat het dit niet heeft gedaan?

Natuurlijk biedt demotie in bepaalde zeer specifieke gevallen een oplossing.

Maar we mogen niet vergeten dat het vooral aan de overheid is om ervoor te zorgen dat deze agenten in optimale omstandigheden werken om stress en burn-out tegen te gaan.

Helaas zijn we daar nog ver van verwijderd… heel ver!