nuod No Comments

Geen enkel personeelslid mag financieel nadeel ondervinden bij de invoering van maaltijdcheques.

Het Perscomité van de Ministerraad van 16 juni preciseert echter: de invoering van de maaltijdcheques heeft als gevolg dat de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding wordt opgeheven. Deze opheffing zal effectief zijn op de datum van inwerkingtreding van de maaltijdcheques, namelijk 1 januari 2024.

Deze afschaffing zal met name van toepassing zijn op personeelsleden die in het kader van hun functie moeten reizen en die (onder bepaalde voorwaarden) recht hebben op vergoeding van hun verblijfkosten, zoals bepaalde douanebeambten of onderzoekers. Zij voeren veel opdrachten uit buiten de dienstgebouwen, in weer en wind en op onregelmatige uren… Het is onaanvaardbaar dat deze ambtenaren in het nieuwe systeem verlies lijden.

Meermaals hebben we hierover vragen gesteld aan de politieke verantwoordelijken en de directie van de FOD Financiën: we moeten creatief zijn om ervoor te zorgen dat het betrokken personeel niet benadeeld wordt!

De dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding bedraagt 10 euro (te indexeren). De geïndexeerde dagvergoeding bedraagt momenteel 20 euro. Dit betekent een aanzienlijk verlies van meer dan € 15 per dag aan verblijfsvergoeding (rekening houdend met de persoonlijke bijdrage van de werknemer), d.w.z. € 20 – (€ 6 – minimaal € 1,09).

Dit is duidelijk onaanvaardbaar.

In juli riep de NUOD de verschillende verantwoordelijken opnieuw op om snel een oplossing te vinden.

Hier is het antwoord van de Minister van Financiën:

Ik heb uw brief van 4 juli 2023 waarin u de situatie schetst van de personeelsleden bij de FOD Financiën die zouden worden benadeeld door de invoering van maaltijdcheques, met volle aandacht gelezen.

Ik heb mijn diensten ondertussen de opdracht gegeven een grondige analyse door te voeren zowel naar de betrokken personeelsleden als naar de budgettaire impact. Deze analyse kan dan als basis dienen voor de bespreking van de te treffen maatregelen.

Van zodra de voorstellen hieromtrent zijn uitgewerkt, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht.

De NUOD zal niet nalaten deze kwestie te volgen.

We zullen dan ook onze belangen verdedigen wanneer we de hoofden van de Douane en de andere betrokken administraties ontmoeten.

Er moet een creatieve oplossing gevonden worden waar het personeel zich in kan vinden, alsook respecteert.