nuod No Comments

Financiële bijdrage in afwachting van goedkeuring door de Inspecteur van Financiën…

Op 09/09/2022 heeft het directiecomité besloten om 100 euro bij te dragen aan de pensioenfeesten van de werknemers van de FOD Financiën (punt 5.5 van de notulen).

Wij hebben de directeur P&O gevraagd naar de modaliteiten zodat de begunstigden van deze tegemoetkoming kunnen profiteren.

Ziehier het ontvangen antwoord: Als teken van erkenning na een loopbaan bij de FOD Financiën en in het kader van de teamcohesie heeft het Directiecomité beslist dat alle medewerkers die vanaf 1 oktober 2022 definitief met pensioen gaan, een bijdrage van 100 euro ontvangen voor de organisatie van hun afscheidsreceptie. Het dossier is voor advies voorgelegd aan onze Inspecteur van Financiën. Na een gunstig advies volgt binnenkort een mededeling en een FAQ voor alle werknemers op het intranet.

Wij hopen dat de Inspecteur van Financiën geen ongunstig advies zal uitbrengen. Het zou inderdaad betreurenswaardig zijn indien een mededeling van het beheerscomité die verwachtingen had gewekt, zonder meer terzijde zou worden geschoven.

Wij hopen ook dat een retroactief effect zal worden voorzien voor de personeelsleden die de laatste maanden met pensioen zijn gegaan.