nuod No Comments

Een stap vooruit, doch moeten sommige vergoedingen herzien worden…

NUOD heeft de ministers nogmaals verzocht dringende maatregelen te nemen (zoals de uitbetaling van kilometervergoeding voor bepaalde woon-werkverplaatsingen; de herziening van de telewerkvergoeding; alsook de herziening van de reis- en verblijfskosten).

Al maanden maken wij een ongekende situatie door, die voornamelijk wordt veroorzaakt door de ongeziene en snel stijgende energie- en brandstofprijzen.

De verschillende maatregelen van de regering zijn ontoereikend om de kosten te dekken die het personeel maakt om zich naar het werk te begeven of ook, zo nodig, de dienstreizen die met eigen voertuig gemaakt worden, wanneer het onredelijk of onmogelijk is om van het openbaar vervoer gebruik te maken.

Inderdaad, ambtenaren hebben geen bedrijfswagens. Toch zijn de kosten van hun dienstreizen en woon-werkverkeer de pan uit gerezen.

Gezien deze uitzonderlijke situatie heeft de UNSP-NUOD reeds in maart 2022 de minister van Ambtenarenzaken, de minister van Financiën en de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën verzocht uitzonderlijke en dringende maatregelen te nemen!

Een eerste stap voorwaarts…

Na onze brief werd er een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd door de ministerraad op 15 juli 2022 en 2 september 2022, dat voorziet in twee afzonderlijke maatregelen: de verhoging van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen voor de periode van maart tot juni 2022 in plaats van vanaf 1 juli 2022 en de driemaandelijkse herziening van de kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2022.

Wij wachten nog steeds op de modaliteiten van de regularisatie voor de periode van maart tot juni 2022.

Dit is echter goed nieuws en de verwezenlijking van een NUOD eis.

Maar ook andere vergoedingen dienen te worden herzien…

Deze eerste maatregel is duidelijk onvoldoende.

Daarom hebben wij de ministers nogmaals opgeroepen andere dringende maatregelen te nemen.

NUOD eist hierbij om ervoor te zorgen dat de geplande vergoedingen de werkelijk gemaakte kosten dekken:

• de vergoeding op basis van deze kilometervergoeding (en niet op basis van de prijs van een treinkaart 2e klasse) voor het woon-werkverkeer in alle situaties waarin de wet reeds voorziet, m.n.:
    • wanneer een lichamelijke verhindering het niet toelaat tijdelijk of permanent het gemeenschappelijk openbaar vervoer te gebruiken;
    • de werkplaats gelegen is op meer dan drie kilometer van de dichtstbijzijnde halteplaats van een openbaar vervoermiddel;
    • het onregelmatige uurrooster of prestaties in opeenvolgende ploegen het gebruik van het gemeenschappelijk openbaar vervoer uitsluiten over een afstand van ten minste drie kilometer;
    • het gebruik van het openbaar vervoer niet mogelijk is wegens een uitzonderlijke en dringende oproep.

Wij denken bijvoorbeeld aan personeel dat in ploegendienst werkt in havens of luchthavens of in gebieden met slechte verbindingen met het openbaar vervoer.

Voor al deze personeelsleden compenseert de toelage die overeenkomt met een treinkaartje 2e klasse slechts een miniem deel van de werkelijke kosten van hun woon-werkverkeer, terwijl zij geen ander alternatief hebben dan met de auto naar het werk te gaan. De maandelijks zelf gedragen kosten kunnen soms oplopen tot enkele honderden euro’s.

Evenzo moet de lijst van relevante situaties worden uitgebreid om vergoeding van woon-werkverkeer mogelijk te maken in gebieden met zeer slecht openbaar vervoer en in situaties waarin het gebruik van het openbaar vervoer onredelijk veel tijd in beslag neemt;

• een herziening van de forfaitaire vergoeding ter dekking van de kosten eigen aan de werkgever voor telewerken (meer details: HIER) (lien vers la news revalorisation indemnités télétravail)
• een herziening van de reis- en verblijfkosten.

De managers vragen het personeel regelmatig om veerkrachtig en flexibel te zijn en zich snel aan veranderingen aan te passen. NUOD is van mening dat het niet meer dan billijk is een wederdienst te bewijzen door de soms zeer moeilijke financiële situatie te verlichten.

Moeten wij u eraan herinneren dat de ambtenaren van de FOD Financiën de grote slachtoffers waren van de hervorming 2017 van de toelagen en vergoedingen?!!? Een hervorming onderhandeld in Comité B…

En dan te bedenken dat sommige mensen veel dossiers opnieuw naar dit Comité B willen brengen…