nuod No Comments

Veel praktische details…

.

Ter herinnering: op 3 mei 2019 keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed om de bepalingen van de verschillende geldelijke statuten voor contractuele personeelsleden aan te passen zodat ze rekening houden met de invoering van een aanvullend pensioen voor deze personeelsleden. Dit aanvullend pensioen is op 1 juli 2019 in werking getreden.

Dit aanvullende pensioen is van toepassing op de contractuelen van de hierboven bedoelde instellingen van wie de arbeidsovereenkomst lopende is op 1 juli 2019 of die een arbeidsovereenkomst krijgen na deze datum. Voor contractuelen die reeds in dienst waren op 1 juli 2019 is bepaald dat de werkgever bijdraagt vanaf de datum van de aanwerving, maar ten vroegste vanaf 1 januari 2017.

Bent u bezorgd?

Je bent betrokken als je op 1 juli 2019 (of na die datum) als contractueel in dienst was bij een Federale Overheidsdienst uit deze lijst.

De FOD Financiën is in deze lijst opgenomen.

Je hoeft niets te doen.

U hoeft niets te doen, tenzij u de ‘standaard’ volgorde van de begunstigden in geval van overlijden wil wijzigen (echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende, kinderen, ouders, broers en zussen). In dat geval is er een formulier beschikbaar uit deze link.

Geen invloed op je salaris.

Je betaalt niets. Als contractueel is dit voordeel gratis. De premies worden rechtstreeks door de FOD BOSA in een investeringsfonds gestort.

Bedrag van de bijdragen

De bijdrage van de federale overheid voor het aanvullende pensioen van de contractuelen zal overeenkomen met:

  • 1% voor de periode tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017
  • 1,5% voor de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018
  • 3% vanaf 1 januari 2019.

De bijdrage wordt berekend op basis van de brutowedde van de maand januari of, als dat niet kan, op basis van de brutowedde van de eerste maand van tewerkstelling, rekening houdend met het percentage die de prestaties vertegenwoordigen van een voltijdse baan.

Betaling en administratie

Als je met wettelijk of vervroegd pensioen gaat, wordt je aanvullend pensioen automatisch uitbetaald. Je aanvullend pensioen wordt beheerd door AXA Belgium.

Heeft u vragen?

U vindt hier informatie:

  • Mypension: Indien je op 1 juli 2019 in dienst was, dan vind je vanaf eind 2020 een overzicht van je aanvullend pensioen in de rubriek ‘Mijn aanvullend pensioen’. Ben je na 1 juli 2019 in dienst gekomen, dan vind je dit overzicht vanaf eind 2021 terug.
  • Op MyAXA : Indien je op 1 juli 2019 in dienst was, dan vind je hier vanaf eind 2020 elk jaar een schatting van je aanvullend pensioen als je 67 jaar wordt. Ben je na 1 juli 2019 in dienst gekomen, dan vind je deze schatting vanaf eind 2021 terug.
  • Per e-mail  als je op deze pagina geen antwoord op je vraag vindt.