nuod No Comments

Ze zijn gegroepeerd in het Koninklijk Besluit van 22 april 2020.

Het koninklijk besluit met bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 is op 24 april 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit besluit is van toepassing voor de duur van de huidige gezondheidscrisis waarvan het begin officieel vastgesteld werd op 18 maart 2020.

Een aantal van de maatregelen is in andere nieuwsberichten nader uitgewerkt, met name:

  • De vergoeding van de verplaatsingsonkosten tussen de woonplaats en de werkplaats
  • Een wijziging van de regels inzake recuperatieverlof (douane)

Dit besluit wijzigt ook andere regels:

Opschorting van termijnen en sommige procedures

Bepaalde termijnen die zijn vastgelegd in de regelgeving voor statutairen over de administratieve en geldelijke loopbaan, evaluatie, tuchtzaken, verloven, toelagen en vergoedingen, worden opgeschort. De opschorting van de termijnen is niet van toepassing voor de selectie, ongeacht of het rekrutering of bevordering betreft.

Procedures voor de beroepscommissies inzake evaluatie en de tuchtprocedures worden opgeschort.

Dienstvrijstelling

Om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te vertragen is, zoals jullie weten, telewerk momenteel de regel. Als een personeelslid een functie uitoefent waarbij telewerk niet mogelijk is en zijn aanwezigheid op de werkplek niet is vereist door zijn hiërarchische meerdere, wordt het ter beschikking gesteld van de leidende ambtenaar.

In dat geval vertrouwt de leidende ambtenaar het personeelslid in kwestie taken toe die in zijn woonplaats kunnen worden uitgevoerd. Die taken hebben zoveel mogelijk te maken met de functie van het personeelslid. Ze kunnen onder andere worden uitgevoerd met behulp van e-opleidingen, lectuur, enz.

Als de bovenstaande maatregelen niet haalbaar zijn, kent de leidende ambtenaar een dienstvrijstelling toe voor de periode of periodes waarin geen taken zijn toegewezen aan het personeelslid.

Een personeelslid dat geen taken kan doen via telewerk en dat geen dienstvrijstelling heeft, kan tijdelijk ter beschikking worden gesteld.

Concreet dient de medewerker de code NC in MyP&O in, motiveert hij zijn aanvraag en dit na overleg met zijn dienstchef.

Tijdelijke terbeschikkingstelling

Om te voldoen aan de specifieke dringende behoeften die voortvloeien uit de huidige crisis, moeten er tijdelijke maatregelen over de herverdeling van het personeel snel kunnen worden genomen.

De tijdelijke terbeschikkingstelling is een prioritair middel om de arbeidskrachten te herverdelen.

Als een leidend ambtenaar het systeem van tijdelijke terbeschikkingstelling wil gebruiken, moet het DG Rekrutering en Ontwikkeling (R&O) van de FOD BOSA daarvan op de hoogte worden gebracht. Om in tijdelijke vervanging te voorzien kan de leidende ambtenaar ook een beroep doen op de bestaande procedures van het DG R&O.

Bij een eventueel probleem om te voldoen aan de dringende behoeften door een gebrek aan vrijwilligers kan de leidende ambtenaar gebruik maken van een ambtshalve tijdelijke terbeschikkingstelling in een functie van dezelfde klasse of dezelfde graad, hernieuwbaar voor een periode van maximum drie maanden.

Het betrokken personeelslid blijft ten laste van zijn federale dienst en behoudt zijn rechten in zijn federale dienst tijdens de periode van terbeschikkingstelling.

De evaluatie gebeurt in de federale dienst van het personeelslid dat tijdelijk ter beschikking is gesteld. De lopende periode wordt voortgezet.

Terbeschikkingstelling ten gunste van openbare of privé-instellingen die gezondheidszorg verstrekken of van het platform ‘Economic Risk Management Group’

Het personeelslid dat tot het medisch personeel behoort (een personeelslid dat een beroep bepaald bij de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen uitoefent) mag tijdelijk werken in eender welke openbare of privé-instelling die gezondheidszorg verstrekt en daarom vraagt.

Een gelijkaardige terbeschikkingstelling is ook mogelijk voor mandaathouders of personeelsleden die het platform Economic Risk Management Group moeten ondersteunen.

In geval van tijdelijke terbeschikkingstelling gebeurt de evaluatie in de federale dienst van het personeelslid dat tijdelijk ter beschikking is gesteld aan het platform Economic Risk Management Group.

De tijdelijke terbeschikkingstelling van de mandaathouder heeft geen weerslag op de uitvoering van zijn evaluatie, voor de evaluatiecyclus die de periode van die tijdelijke terbeschikkingstelling omvat. De lopende periode wordt voortgezet.

Daarenboven blijft het betrokken personeelslid ten laste van zijn federale dienst en behoudt het zijn rechten in zijn federale dienst tijdens de periode van terbeschikkingstelling.

Bron: Fedweb

Om het Koninklijk Besluit van 22/04/2020 te raadplegen, klik HIER.