nuod No Comments

Nog steeds geen officiële verduidelijking.

Vorige maand kondigden wij ook aan dat de minister van Ambtenarenzaken eind november in de pers had aangekondigd dat de telewerkvergoeding met ingang van 1 januari 2022 zou worden verhoogd tot 50 euro per maand. Een personeelslid heeft er recht op als hij/zij gedurende de maand ten minste 4 dagen aan telewerk doet.

Helaas is deze maatregel ook hier nog steeds niet officieel ingevoerd.

In feite heeft de ministerraad het betrokken ontwerp van Koninklijk Besluit pas op 14 januari goedgekeurd. Volgens het officiële communiqué beoogt dit project vier doelstellingen:

  • uniformiseren van de bestaande vergoeding van 20 euro per maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en abonnement;
  • voorzien van een bijkomende nieuwe forfaitaire kantoorvergoeding van 30 euro bovenop de reeds bestaande vergoeding voor het gebruik van een privé-internetverbinding. Deze vergoeding zal worden toegekend voor elke maand waarin er minstens vier dagen telewerk werd verricht en dekt onder meer de kosten die verbonden zijn aan het verbruik van water, elektriciteit en gas;
  • voorzien in ergonomisch materiaal: er wordt ten behoeven van alle federale organisaties een kader gecreëerd om dit materiaal ter beschikking te kunnen stellen;
  • introduceren van enkele administratieve vereenvoudigingen m.b.t. de toepassing van thuiswerken op het terrein.

Dit project heeft nog een lange weg te gaan.

Wanneer wordt het officieel? Wanneer wordt het van kracht? Helaas weten we dat niet. En aangezien de terugwerkende kracht regelmatig wordt vergeten, kan de datum van 1 januari in twijfel worden getrokken.

In dit verband kunnen wij lezen in de notulen van het directiecomité van 3 december 2021: De Minister van Ambtenarenzaken heeft een voorstel klaarliggen om naast de maandelijkse forfaitaire telewerkvergoeding (20 euro) een bijkomende vergoeding te voorzien voor bureaukosten (30 euro) voor medewerkers die minstens 4 dagen per maand telewerken. De berekeningsmethode voor 2022 werd vastgelegd en betekent dat de FOD Financiën op zoek moet naar eigen financieringsmiddelen. Voor 2023 zal getracht worden een evenwichtigere verdeling te verkrijgen.

Dit bevestigt onze informatie dat de geplande begrotingen ontoereikend (of zelfs nul) zijn en dat het de personeelsbudgetten zijn die het tekort zullen aanvullen. Met andere woorden: uw telewerkvergoeding wordt verhoogd, maar u zult minder collega’s hebben. Dit is onaanvaardbaar.