nuod No Comments

3 dagen in 2022.

De Ministerraad van 10 december 2021 heeft een ontwerp van omzendbrief over de brugdagen in 2022 goedgekeurd.

Er werden 3 brugdagen voorgesteld: vrijdag 27 mei – vrijdag 22 juli – maandag 31 oktober.

De personeelsleden die volgens hun werktijd niet werken op deze dagen (4/5, loopbaanonderbreking, …) krijgen geen dienstvrijstelling op een andere dag van het jaar.

Het project doorloopt nog een paar stappen voor het definitief in werking treedt: syndicale onderhandelingen in Comité B – handtekening van de minister belast met Ambtenarenzaken – publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We wijzen erop dat een andere mogelijke brugdag (14 november) niet is toegekend.