nuod No Comments

Het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd…

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het oude artikel 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 herstelt (opgeheven op 1 juli 2020) met aanvulling van een mogelijkheid tot terbeschikkingstelling.

De maatregel voorziet de mogelijkheid om een personeelslid dat geen telewerk kan doen en voor wie men geen andere oplossing qua reorganisatie van het werk vindt, in dienstvrijstelling te plaatsen (maatregel beperkt in de tijd tot 31 maart 2021).

Het koninklijk besluit voorziet ook de mogelijkheid voor een personeelslid met dienstvrijstelling om een terbeschikkingstelling te vragen aan elke openbare of privé-instelling die behoort tot de sectoren gezondheidszorg, opvang, huisvesting of onderwijs.

Als de gezondheidscrisis door het coronavirus ook na 31 maart 2021 aanhoudt kan de minister van Ambtenarenzaken beslissen om volgende punten te verlengen:

  • de dienstvrijstelling die momenteel is vastgelegd tot 31 maart 2021
  • het einde van de referentieperiode voor de specifieke afwijkende maatregelen voor het nemen van inhaalverlof, die eveneens vastgelegd is tot 31 maart 2021.

De datum van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad is de datum van inwerkingtreding van deze maatregelen.

Opgelet: er moeten nog enkele acties ondernomen worden voor de definitieve inwerkingtreding van dit KB, met name het advies van de Raad van State inwinnen (waarom dringend is verzocht) en de onderhandelingen in Comité B die gepland zijn voor vrijdag 20 november.