nuod No Comments

Verblijfsvergoeding

Een jaar later… Onze vrees wordt bevestigd…

Bijna een jaar geleden kondigde de NUOD de invoering van maaltijdcheques binnen het federaal administratief openbaar ambt vanaf 1 januari 2024.

De NUOD dringt al vele jaren aan op dergelijke maaltijdcheques. Dit zou een grote toegevoegde waarde betekenen voor zijn medewerkers en dit voor zou iedereen (ook degenen die niet in een gebouw met een door Fedorest beheerd restaurant werken, of voor wie van thuis uit werkt) meer gelijkheid garanderen.

We waren echter verrast door het lage bedrag van deze maaltijdcheques: 6 euro per dag, terwijl dit bedrag bij andere federale instanties hoger ligt. Bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) bijvoorbeeld, wordt een maaltijdcheque van €8 per gewerkte dag gegeven… en dat al verschillende jaren.

Maar – en ja, er is een maar – de NUOD heeft er altijd op aangedrongen dat NIEMAND MAG WORDEN BENADEELD DOOR DE TOEKENNING VAN DEZE MAALTIJDCHEQUES:

Wat we een jaar geleden schreven…

Geen enkel personeelslid mag financieel nadeel ondervinden van de toekenning van deze maaltijdcheques.

Het gaat hier om personeelsleden die voor de uitoefening van hun functie moeten reizen en die (onder bepaalde voorwaarden) recht hebben op vergoeding van hun verblijfkosten, zoals bepaalde douanebeambten of medewerkers van de opsporingsdiensten. Zij voeren talrijke opdrachten uit buiten de dienstgebouwen, in weer en wind en op onregelmatige uren… Het is onaanvaardbaar dat deze ambtenaren onder het nieuwe systeem verlies zouden lijden.

Meermaals hebben we hierover vragen gesteld aan de politieke verantwoordelijken en de directie van de FOD Financiën: we moeten creatief zijn om ervoor te zorgen dat het betrokken personeel niet benadeeld wordt!

In het perscomité van de Ministerraad van 16 juni staat echter: de invoering van de maaltijdcheques heeft als gevolg dat de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding wordt opgeheven. Deze opheffing zal effectief zijn op de datum van inwerkingtreding van de maaltijdcheques, namelijk 1 januari 2024.

De dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding bedroeg 10 euro (te indexeren). De geïndexeerde dagvergoeding bedroeg dan ook 20 euro. Dit betekent een aanzienlijk verlies van meer dan € 15 per dag aan verblijfsvergoeding (rekening houdend met de persoonlijke bijdrage van de werknemer), d.w.z. € 20 – (€ 6 – minimaal € 1,09).

Dit is duidelijk onaanvaardbaar.

De NUOD zal de verschillende verantwoordelijke partijen nogmaals oproepen om snel een oplossing te vinden.

We zijn nu een jaar verder en dit is hoe we ervoor staan…

Sinds januari 2024 is de dagelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding afgeschaft.

Sinds juni 2023 weet de FOD Financiën dat er dringend een oplossing nodig was.

Een jaar later is er eindelijk een oplossing (je hebt erover gelezen op het intranet).

Het begrip “dringendheid” is natuurlijk relatief voor onze verantwoordelijken… Maar het is natuurlijk niet hun portemonnee die getroffen wordt… En dan te bedenken dat dit probleem bij andere federale diensten al lang opgelost is.

En dit alles gebeurde zonder enige communicatie van de FOD Financiën naar de betrokken medewerkers! Ook dit is onaanvaardbaar!

Helaas is deze oplossing SLECHT (het is het resultaat van een definitieve weigering van de Inspecteur van Financiën, maar heeft ons departement en de minister echt wel hun gewicht in de schaal gelegd?).

  • De maandelijkse forfaits zijn onvoldoende
  • De uitsluiting van bepaalde medewerkers van de maandelijkse forfait (bijvoorbeeld op basis van hun niveau). Deze medewerkers voeren ook dienstopdrachten uit en dit brengt extra kosten met zich mee.
  • We kunnen niet accepteren dat medewerkers die een arbeidsongeval hebben gehad onrecht wordt aangedaan!
  • Sommige personeelsleden – bijvoorbeeld bij Patrimoniumdocumentatie – hebben vorig jaar minder dienstopdrachten uitgevoerd omdat de overheid hen andere taken oplegde. Zij betalen nu de gevolgen.
  • Door terug te vallen op het verleden worden de nieuwe medewerkers (die het eerste jaar geen vast maandelijks forfait krijgen) automatisch benadeeld. Deze afdelingen verliezen automatisch hun aantrekkingskracht en dreigen op de lange termijn in de steek te worden gelaten.
  • Dergelijke vaste forfaits, die voor sommige personeelsleden wel en voor andere niet gelden, zullen onvermijdelijk tot verwarring leiden binnen de betrokken afdelingen.

Als gevolg hiervan zullen veel personeelsleden die de dagvergoeding ontvingen geen recht hebben op het maandelijkse forfaitaire bedrag, of zullen ze recht hebben op een maandelijks forfaitair bedrag dat lager is dan de bedragen die ze voorheen ontvingen!

In deze omstandigheden kan de NUOD het voorstel van de autoriteit uiteraard niet steunen.

Toch is het debat gesloten en zal deze slechte oplossing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn.

Wat een schande! Zowel de vertraging als de definitieve oplossing bewijzen eens te meer dat bepaalde managers minachting hebben voor hun personeel!

HERINNERING – BELANGRIJKE TIP: in elk geval zullen de voorgestelde maandelijkse forfaits in de toekomst opnieuw worden geëvalueerd (positief en/of negatief, afhankelijk van de servicetaken die door een departement en door een agent worden uitgevoerd). Daarom vragen we iedereen om AL hun dienstopdrachten vanaf 1 januari 2024 in te voeren, ongeacht of de opdracht recht geeft op een vergoeding of niet. Deze invoer bepaalt je toekomstige forfaits! Geef het bericht door aan je collega’s.