nuod No Comments

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.

Het koninklijk besluit van 10 april 2022 dat diverse bepalingen rond telewerk en satellietwerk voor de federale overheid wijzigt, is op 20 april 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit voorziet onder meer in een verhoging van de vergoeding voor telewerkkosten.
De nieuwe vergoeding bedraagt

  • 20 euro voor vergoeding van internet- en communicatiekosten als je 1 (kalender)dag telewerkt in een (kalender)maand
  • 30 euro voor vergoeding van kantoorkosten voor water, elektriciteit, verwarming, klein computermateriaal, …, als je minstens 4 (kalender)dagen telewerkt in een (kalender)maand. Bij minder dan 4 dagen telewerk wordt deze vergoeding van 30 euro niet toegekend, ook niet pro rata het aantal telewerkdagen.

De nieuwe vergoeding kantoorkosten voor telewerk geldt vanaf 1 januari 2022 en zal na publicatie van het wijzigend koninklijk besluit met terugwerkende kracht worden uitbetaald voor de telewerkdagen vanaf 1 januari 2022. Nadien zal de bijkomende vergoeding maandelijks worden uitbetaald.
De eerste betaling van deze aanvullende vergoeding van kantoorkosten (30 euros per maand) – met terugwerkende kracht tot 01/01/2022 – is gepland met het salaris van mei 2022 – als aan de voorwaarden is voldaan.
Deze maatregel, die al maanden was aangekondigd, is eindelijk geconcretiseerd.

Ter herinnering: in dit verband kunnen wij lezen in de notulen van het directiecomité van 3 december 2021: De Minister van Ambtenarenzaken heeft een voorstel klaarliggen om naast de maandelijkse forfaitaire telewerkvergoeding (20 euro) een bijkomende vergoeding te voorzien voor bureaukosten (30 euro) voor medewerkers die minstens 4 dagen per maand telewerken. De berekeningsmethode voor 2022 werd vastgelegd en betekent dat de FOD Financiën op zoek moet naar eigen financieringsmiddelen. Voor 2023 zal getracht worden een evenwichtigere verdeling te verkrijgen.

Dit bevestigt onze informatie dat de geplande begrotingen ontoereikend (of zelfs nul) zijn en dat het de personeelsbudgetten zijn die het tekort zullen aanvullen. Met andere woorden: deze telewerkvergoeding wordt verhoogd, maar u zult minder collega’s hebben. Dit is onaanvaardbaar.