nuod No Comments

Let op: formulieren die per e-mail worden verstuurd zijn niet geldig.

.

Voor het referentiejaar 2019 bedraagt deze premie 90 € voor een volledige jaarbijdrage. Indien u het wenst te ontvangen, nodigen wij u uit om ons uw formulier volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen en de volgende instructies nauwgezet te respecteren.

 1. Allen het origineel formulier mag ons worden bezorgd (fax, scan en kopie mogen wij niet aanvaarden)
  .
 2. Vergeet niet de datum, de handtekening en de vermelding « Gelezen en goedgekeurd », evenals Uw bankrekeningnummer in de voorziene zone.
  .
 3. Het formulier moet ons worden bezorgd voor 1 juli 2020.
  .
 4. Er is slechts één enkel adres voor bezorging, om de betaling correct en tijdig te ontvangen: NUOD-Financiën, Hardenvoort 15 te 2060 ANTWERPEN
  .
 5. Om van de volledige syndicale premie te genieten, is het noodzakelijk in orde te zijn met alle bijdragen. De eventuele regularisaties moeten in de loop van het eerste trimester van het daaropvolgend jaar worden betaald.
  .
 6. Bij wijziging van vakbond in de loop van een kalenderjaar, is het Uw nieuwe vakbond die de premie zal overschrijven. Vooraleer daartoe over te gaan, zal deze in bezit moeten zijn van een attest van de vorige vakbond dat vermeldt dat U de bijdragen correct heeft betaald. De betrokken leden moeten zich daarvoor dus wenden tot hun vorige vakbond en ons het attest zo snel mogelijk bezorgen.

Houd er rekening mee dat uw personeelsdienst u geen duplicaat van het formulier kan toesturen.

Bij verlies of niet ontvangst van het formulier, of bij structurele vergissingen, is het absoluut noodzakelijk om contact op te nemen met ons federaal secretariaat via e-mail op het volgende adres info@nuod-financien.be en ons volgende gegevens te bezorgen : Naam, voornaam, lidnummer NUOD (indien gekend), geboortedatum, bankrekeningnummer, en datum van begin en eventueel einde van de tewerkstelling in 2019.

Na ontvangst nemen wij contact op met het secretariaat van de-premiecommissie, zodat u uw betaling kunt bekomen.

Voor alle andere vragen m.b.t de syndicale premie, stuurt U een mail aan info@nuod-financien.be .