Juridische bijstand

Vorig jaar heeft de NUOD haar verantwoordelijkheid opgenomen door een aantal leden te begeleiden bij het indienen van een klacht voor de Raad Van State (i.v.m. de gco ‘algemene principes van fiscaal recht’). In het verleden is immers gebleken dat syndicale acties voor niet geslaagden niet loonden.Als gevolg daarvan heeft de verzekeringsmaatschappij onze polis opgezegd en bleek het niet mogelijk om tegen een redelijke prijs een nieuw contract af te sluiten (zowel bij de huidige als bij nieuwe verzekeringsmaatschappijen).Na heel wat overwegingen hebben we uiteindelijk beslist om vanaf 1 juli 2009 aan al onze leden een juridische bijstand aan te bieden. Die bestaat enerzijds uit een juridisch advies en anderzijds uit rechtsbijstand indien bepaalde modaliteiten vervuld zijn.Deze bijkomende dienstverlening wordt u aangeboden voor een proefperiode van één jaar om na te gaan of ze financieel (advocaten kosten immers handenvol geld) voor ons haalbaar is.In dat kader overwegen we echter ook om het lidgeld voor het personeel met weddeschaal A2 en hoger op te trekken tot 14 € per jaar.Belangrijk is dat enkel leden die in orde zijn met hun bijdrage (bijvoorbeeld door 12,75 € per maand te betalen) zullen kunnen genieten van deze service. Hierna treft u het reglement ter zake aan.

François Goris

Reglement juridische bijstand van de NUOD – sector Financiën

De NUOD – sector Financiën biedt haar leden een juridische bijstand aan voor zover ze in orde zijn met hun ledenbijdrage. Deze juridische bijstand bestaat uit:- juridisch advies: een analyse en juridisch advies voor alle problemen met betrekking tot de materies die verder zullen worden vermeld;- rechtsbijstand volgens de hieronder vermelde modaliteiten. Deze juridische bijstand wordt u verleend nadat u een aanvraag heeft ingediend via het administratief secretariaat van de NUOD – sector Financiën te Antwerpen, Viaductdam 98.Deze juridische bijstand mag niet verward worden met een verzekeringscontract of een juridische bijstandsverzekering.

Toepassingsgebied

Er kan slechts beroep gedaan worden op de juridische bijstand voor geschillen die betrekking hebben op uw activiteiten als Rijksambtenaar verbonden aan de FOD Financiën, zowel statutair als contractueel en uitsluitend in het kader van uw beroepsactiviteiten. De juridische bijstand kan dus niet voor geschillen die verband houden met privézaken worden ingeroepen. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen juridisch advies en rechtsbijstand.

Omschrijving van de juridische bijstand van de NUOD – sector Financiën
De juridische bijstand van de NUOD – sector Financiën bestaat uit twee delen: juridisch advies en rechtsbijstand.

juridisch advies Voor alle vragen of geschillen in verband met uw activiteiten als Rijksambtenaar in het kader van zijn/haar beroepsactiviteiten zal de NUOD – sector Financiën op schriftelijke vraag van haar leden een juridisch advies verstrekken en hen bijstaan in het ondernemen van de stappen die nodig zijn om hun rechten te vrijwaren.De NUOD – sector Financiën zal de onderschrijvers uiteraard blijven bijstaan tijdens de (interne) administratieve procedure en bij ieder onderhoud waarop de onderschrijver wordt uitgenodigd.Juridisch advies en administratieve bijstand wordt enkel verleend onder de voorwaarden vermeld onder het punt ‘wie kan genieten van de rechtsbijstand en omvang van de waarborg in de tijd’ waarnaar wordt verwezen [= minimaal 12 maanden lid zijn en in orde met de ledenbijdrage].
rechtsbijstand Voor de hierna vermelde materies en binnen de limieten zoals hierna worden bepaald zal de NUOD – sector Financiën instaan voor de betaling van een door haar aangeduide advocaat evenals voor de kosten voor het inleiden van een geschil met uitzondering van de kosten die ten laste van de tegenpartij worden gelegd bij verlies van het geschil.Wanneer het lid gelijk krijgt en de tegenpartij wordt veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten, wordt de NUOD – sector Financiën gesubrogeerd in al zijn/haar rechten ten einde de juridische kosten en de kosten van het geding te recupereren.De NUOD – sector Financiën neemt de kosten van een juridische expertise niet ten hare laste evenmin als de kosten verbonden aan een tussenkomst van een technisch expert.De NUOD – sector Financiën komt niet tussen in de kosten van de geschillen ingediend voor het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie, evenmin als bij boeteprocedures of procedures die zich in het buitenland voordoen.

Voor welke tussenkomsten geldt de rechtsbijstand

Alle betwistingen waarvoor de NUOD – sector Financiën juridische rechtsbijstand kan verlenen dienen betrekking te hebben op het statuut van Rijksambtenaar. Deze rechten hebben ondermeer betrekking op:

Tuchtregeling

Alle geschillen die voortvloeien uit een procedure betreffende de toepassing van de tuchtregeling in het kader van beroepsactiviteiten.

Loopbaan

Alle geschillen die betrekking hebben op benoemingen, mutaties, standplaatsveranderingen, wedde, toelagen, premies, vergoedingen, pensioenen, gecertificeerde opleidingen, examens

Arbeidsongevallen, beroepsziekten, arbeidsomstandigheden

De NUOD – sector Financiën verleent geen enkele rechtsbijstand voor de kosten van advocaat en het inleiden van een dossier voor de arbeidsrechtbank. Dit betekent ook dat medisch advies of expertise niet worden vergoed.

Pesten op het werk, ongewenst seksueel gedrag

De rechtsbijstand heeft enkel betrekking op de advocaatkosten. Alle andere kosten zoals deze voor medisch advies, -expertise of kosten van psychiaters en/of psychologen worden niet gedekt.

Rechtsbijstand wordt ook verleend wanneer:

– het lid in rechte wordt gedagvaard wegens daden gesteld of verzuim bij de uitoefening van zijn functies;- tegen het lid een strafvordering wordt ingesteld wegens daden gesteld of verzuim bij de uitoefening van zijn functies;-

het lid het slachtoffer is bij de uitoefening van zijn functies van een fysieke of materiële schade;voor zover de werkgever niet instaat voor de verdediging van de betrokken ambtenaar entenzij de feiten geen verband houden met de uitoefening van functie en/of, het lid kennelijk bedrog heeftgepleegd of een zware fout heeft begaan.Rechtsbijstand kan echter geweigerd worden wanneer het te verdedigen belang, de te voeren procedure of de te ontwikkelen argumentatie in strijd is met de standpunten of de algemene vakbondswerking van de NUOD of één van haar sectoren. Evenmin zal rechtsbijstand verleend worden voor geschillen tegen de NUOD of tegen de uitbetalinginstelling van de syndicale premie.

Wat zijn de modaliteiten van de rechtsbijstand

Aanvraag Rechtsbijstand kan alleen worden verleend nadat het lid een schriftelijke en behoorlijk gemotiveerde aanvraag heeft ingediend via het administratief secretariaat van de NUOD – sector Financiën te 2060 Antwerpen, Viaductdam 98.OPGELET: deze schriftelijk aanvraag moet binnen een redelijke termijn ingediend worden. Dat houdt in dat de juridische dienst van de NUOD over voldoende tijd moet beschikken om een dossier samen te stellen en een standpunt in te nemen.Zo moet een dagvaarding binnen de drie kalenderdagen worden overgemaakt.

Vrije keuze van tussenkomst

De rechtsbijstand wordt niet automatisch toegekend en de NUOD – sector Financiën behoudt zich het recht voor haar tussenkomst te weigeren indien zij vindt dat het indienen van of de tussenkomst bij een geschil niet zinvol is, de kosten niet in verhouding staan met het verwachte resultaat of wanneer zij vindt dat de slaagkansen te gering zijn.

In geval van weigering motiveert de NUOD- sector Financiën haar beslissing in een schrijven gericht aan het lid. Niettemin zal de NUOD – sector Financiën in dat geval alle informatie verschaffen die nodig is om de belangen van de onderschrijver te verdedigen.

Keuze van advocaat

De NUOD – sector Financiën duidt zelf een advocaat aan indien zij beslist tussen te komen in een dossier. Het lid is dan verplicht enkel met deze advocaat in het kader van deze overeenkomst te handelen.
Drempel Wanneer de NUOD – sector Financiën akkoord is om rechtsbijstand toe te kennen, dient het lid een drempel van tussenkomst (franchise) te betalen ten bedrage van 250 €, die hij op de door NUOD – sector Financiën aangeduide rekening dient te storten vooraleer enige tussenkomst zal worden verricht.

Tegemoetkomingsplafond

In alle gevallen beperkt de NUOD – sector Financiën haar tussenkomst tot een maximum bedrag van 5.000 € per schadegeval.

Bijzondere bepalingen

De rechtsbijstand dekt niet de veroordelingen die de tegenpartij gebeurlijk ten laste van het lid zou bekomen.Rechtsbijstand kan alleen ingeroepen worden nadat alle interne administratieve middelen binnen de Rijksdienst zijn uitgeput.Rechtsbijstand wordt onmiddellijk stopgezet bij het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk meedelen van onjuiste informatie door het lid aan de NUOD. In dat geval zullen eerder gemaakte kosten op het lid worden verhaald.De NUOD kan een einde stellen aan haar tussenkomst indien haar juridische dienst en/of haar raadsman oordeelt dat geen enkele redelijke kans bestaat om de zaak van het lid tot een goed einde te brengen.Het is het lid niet toegestaan om de aangeduide raadsman zelf te raadplegen of om zelf bijkomende opdrachten te geven of bijkomende zaken aan het dossier toe te voegen zonder voorafgaande toestemming van de juridische dienst van de NUOD.
Praktische modaliteiten van de tussenkomst In de mate dat dit wettelijk mogelijk is, wordt de rechtsbijstand verleend door medewerkers van de NUOD. Indien de tussenkomst van een advocaat vereist is, zal deze door de NUOD worden aangesteld.
Wie kan genieten van de rechtsbijstand en omvang van de waarborg in de tijd

De rechtsbijstand wordt in principe maar toegekend indien u minimaal 12 maanden lid bent van de NUOD. Het voordoen van een geschil (de dag dat de gebeurtenis zich voordoet die aanleiding geeft tot het geschil of schadegeval) moet dus plaats vinden 12 maanden nadat het lidmaatschap werd aangegaan. Lidmaatschap met terugwerkende kracht wordt niet aanvaard. De rechtsbijstand wordt bovendien slechts toegekend indien deze kadert binnen de hierboven omschreven limieten en op voorwaarde dat het lid zijn ledenbijdrage correct heeft betaald tijdens het afgelopen jaar. [12,75 € per maand voor de niveaus D, C, B en de weddeklasse A1 – 14,00 € per maand voor de weddeklasse A2 en hoger vanaf 1.1.2010].Bij iedere aanvraag tot rechtsbijstand zal de NUOD nagaan of het lid een correcte bijdrage heeft betaald en zal iedere aanvraag afwijzen indien zij vaststelt dat de ledenbijdrage niet correct werd betaald.Bij overgang naar weddeklasse A2 (of hoger) dient het lid zelf zijn/haar ledenbijdrage aan te passen vanaf de maand die volgt op de maand van overgang naar weddeklasse A2 (of hoger).Wanneer de NUOD – sector Financiën vaststelt dat het lid zijn bijdrage niet meer betaalt, wordt de rechtsbijstand met onmiddellijke ingang gestopt.

Wie beslist over de toekenning van juridische bijstand?

Onderscheid dient gemaakt te worden tussen juridisch advies en rechtsbijstand. Indien voldaan is aan de basisvoorwaarden [activiteiten als Rijksambtenaar in het kader van zijn/haar beroepsactiviteiten + correcte betaling ledenbijdrage + minimale periode lidmaatschap] zal de juridische dienst van de NUOD – sector Financiën een juridisch advies overmaken. Wat betreft de rechtsbijstand, deze beslissing wordt genomen door de juridische dienst van de NUOD – sector Financiën.