VAA op PC – Smartphone – GSM (3)

VAA op PC – Smartphone – GSM (3)

0

Je hebt nog maar een paar dagen om je “verklaring” hierover in te vullen via My P & O (deadline: 14/09).

Waarschuwing: we staan erop dat u alle beschikbare documenten over dit onderwerp op het intranet leest, evenals de gebruiksvoorwaarden om te kiezen met volledige kennis van zaken en niet verrast te worden.

SAMENVATTING VAN HET DOSSIER

Ons advies

De afgelopen maanden hebben de Overheid en de vakbonden overleg gevoerd over de toepassing van de voordelen van alle aard (VAA) voor het gemengd gebruik (professioneel / privé) van mobiele telefoons, smartphones, tablets en laptops die ter beschikking worden gesteld van het personeel van de FOD Financiën.

Laten we duidelijk zijn: wat de strikte toepassing van VAA betreft, is hier iets tegen in te brengen. Vanaf het moment dat deze VAA opgenomen zijn in juridische teksten en het personeel van de FOD FIN deze voordelen opleggen aan belastingplichtigen, is het logisch dat dit ook geldt voor het personeel van financiën zelf.

Maar wat de toepassingsmodaliteiten betreft, daar hebben we veel opmerkingen en bezwaren te formuleren, hetgeen we tijdens het overleg en via het uitgebrachte advies niet hebben nagelaten. Enkele voorbeelden:

De NUOD verkoos een inwerkingtreding op 1 januari 2019, wat de communicatie zou faciliteren en de tijd zou laten aan elkeen te evalueren welke oplossing best past bij de eigen situatie, alsmede over het materiaal te beschikken van bij het maken van de keuze. Het is betreurenswaardig dat de Administratie hieraan geen heeft gevolg gegeven.

De deontologische en ICT-code dienden aangepast te worden voor de inwerktreding van de overeenkomst over het gebruik van smartphones/GSM, tablets en draagbare PC’s. Inzonderheid wat betreft het al dan niet privaat gebruik.

Een ondubbelzinnige definitie van het gebruik als goed huisvader was noodzakeliljk. Het is aangewezen de datavolumes en gespreksduur te bepalen waarover de werknemers beschikken die onder deze forfaitaire regeling vallen

NUOD Financiën is van oordeel dat in geval van wijziging in de situatie – al dan niet voordeel in natura – dit maandelijks zou kunnen worden aangepast en niet jaarlijks

NUOD Financiën wenst eveneens dat, bij gebreke aan abonnement aangepast aan de specifieke situatie, er rekening mee wordt gehouden dat bepaalde diensten toegang hebben tot een hoger datagebruik dan het gemiddelde van de werknemers

De NUOD heeft ook gevraagd dat de toepassing van drag waarbij een voordeel in natura wordt opgelegd voor het privégebruik van een laptop / smartphone / tablet / mobiele telefoon, alleen wordt toegepast als het van toepassing is voor alle Federale Overheidsdiensten op dezelfde manier

Ondanks dit negatief advies en de vele verbeterpunten / verduidelijkingen, besloot de Overheid om verder te gaan en deze VAA vanaf 1 augustus te implementeren.

Een keuze die dient gemaakt te worden voor 14 september

Tussen 1 augustus en 14 september 2018 moet elke agent via My P & O het gebruik van dit ICT-materiaal aangeven.

Op basis van deze verklaring kunt u, afhankelijk van het materiaal dat u heeft en het professionele en / of privégebruik ervan, worden belast met een voordeel van alle aard.

Indien U niets doet …

Dit zijn de keuzes die vooraf zijn ingevuld in Mijn P & O:

o Professioneel gebruik alleen voor laptop / 2-in-1

o Professioneel en privé gebruik voor smartphone / GSM (met een abonnement op mobiel internet en telefonie) en tablet (met een abonnement op mobiel internet)

Als deze opties geschikt voor u zijn, hoeft u niets te doen.

Evenzo, als u geen keuze maakt, zijn deze standaardopties van toepassing.

Het bedrag van de VAA

De reglementering belast de software en de hardware, die de werkgever ter beschikking stelt, als de apparatuur ook privé gebruikt wordt als volgt:

o 36 euro bruto per jaar of 3 euro bruto per maand voor een smartphone of een mobiele telefoon;

o 36 euro bruto per jaar of 3 euro bruto per maand voor een tablet;

o 72 euro bruto per jaar of 6 euro bruto per maand voor een laptop of 2-in-1;

o 48 euro bruto per jaar of 4 euro bruto per maand voor een abonnement op een mobiele telefoon;

o 60 euro bruto per jaar of 5 euro bruto per maand voor een mobiel internetabonnement.

Occasioneel gebruik

Tijdens de onderhandelingen, maar ook volgens haar communicatie, heeft de Overheid duidelijk gemaakt dat occasioneel gebruik door een medewerker van een pc, een tablet, een internetverbinding, een mobiele telefoon of een abonnement op vaste of mobiele telefonie voor privédoeleinden, in de gebouwen van de werkgever of uitsluitend tijdens zijn werktijd (bijvoorbeeld voor de telewerker) niet beschouwd wordt als een voordeel van alle aard en dan ook niet belast wordt.

Rest ons nog om te zien wat de Overheid bedoelt met occasioneel gebruik … Maar er werd ons beloofd geen heksenjachten te organiseren … Maar … een herziening van de ICT-code zou de situatie hebben verduidelijkt en … geruststellen. Een nieuwe kans verloren.

Voor meer details

Voordat u uw keuze maakt, raden we u aan de informatie over dit onderwerp op het intranet te lezen en om de FAQ te raadplegen …

In geval van problemen, aarzeling …

Aarzel niet om contact op te nemen met P & O (ticketing).

Als het antwoord van P & O u niet tevreden stelt, kunt u ook contact met ons opnemen via mail.

Leave a Reply