syndicale nieuwtjes

retributies

0

De Overheid wil de retributies afschaffen maar de NUOD heeft geijverd en bekomen dat de inkomsten opnieuw ten goede zouden komen van de diensten. De Overheid heeft echter ons voorstel om ze via een nieuwe verdeelsleutel opnieuw uit te keren aan het personeel verworpen maar heeft voorgesteld om het bedrag toe te voegen aan de personeelsenveloppe zodat bijkomende wervingen voor registratie zouden mogelijk worden.

 De problematiek wordt behandeld in bijgaande info die ook een enquête bevat die kan ingevuld worden door het betrokken personeel: INFO 2016-8

 

symposium CESI

0

Begin juni organiseerde CESI een eerste symposium om de effecten van nieuwe werkritmes in de publieke sector te toetsen aan de gezondheid van de werknemers. Lees hier:

korte samenvatting symp Kopenhagen

samenvatting symposium Kopenhagen

NUOD voert actie in Gent

0

DSC_0034Op 17 juni jongstleden voerde de NUOD in samenwerking met het gemeenschappelijk vakbondsfront financiën een actie in Gent om de eisen van het personeel kracht bij te zetten (meer personeel, objectieve, transparante en efficiënte mutatieregeling, …). De redenen waarom worden toegelicht in onderstaande video’s:

 

https://youtu.be/agcBAGGlyD4

https://youtu.be/uNlCLJPQUl4

 

 

Acties bij FOD Financiën ten voordele van de burgers!

0

De protestacties van de medewerkers van de FOD Financiën zijn van zeer belangrijk voor de bevolking.

Het personeel van Financiën eist immers arbeidsvoorwaarden waardoor zij de bevolking een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen aanbieden maar ook op een efficiënte wijze de strijd kunnen aangaan tegen fiscale fraude.

Dat zal ongetwijfeld middelen vrijmaken voor nieuwe investeringen in de openbare diensten en de sociale zekerheid, maar ook een belastingvermindering voor de meerderheid van de burgers wordt hierdoor mogelijk.

Aarzel niet om de video, die dit alles toelicht, te bekijken en te massaal te delen: : https://youtu.be/Zg7M6r6MuWw .

NUOD houdt symbolische actie in het Parlement

0

Photo site 4Vandaag heeft de NUOD een symbolische actie gehouden in het Parlement ter gelegenheid van de zitting van de Commissie Begroting en Financiën door via pamfletten duidelijk aan de Minister van Financiën en de parlementsleden te maken dat oplossingen moeten komen voor de malaise bij het departement. U kunt hieronder twee persmededelingen raadplegen die vandaag verzonden werden:

2016-06-01 – Persbericht- symbolische actie in het parlement

2016-06-01 – Persbericht- Besparen bij de FOD Fin NUOD

verstuur nu uw aanvraag tot mutatie

0

MutatieTijdens de algemene personeelsvergaderingen, waren jullie unaniem pro de herinvoering van het klassieke mutatiesysteem.

De overheid organiseert echter geen mutatiebewegingen meer. De tool mut@fin (instrument voor mutatie in meerdere administraties) werd immers reeds 3 jaar terug, in de koelkast gezet.

De geldigheidsduur van elke mutatievraag is 3 jaar, en bijgevolg zijn oudere aanvragen nu niet meer geldig. Daarom, indien U uw mutatie wenst naar een voor U betere standplaats, is het tijd om Uw aanvraag te vernieuwen.

Deze verzending zal niet alleen toelaten om uw rechten op mutatie te vrijwaren, maar ook om de wachtende aanvragen te bepalen, een belangrijk element voor de onderhandelingen.

Hieronder vindt U de verschillende documenten die U helpen om uw mutatie-aanvraag te verzenden evenals bijkomende documentatie.

mededeling gemeenschappelijk vakbondsfront

Te verzenden brief (agenten D,C, B, A1 et A2) NL

Formulier mutatieaanvraag (agenten D, C, B, A1 et A2) NL

Te verzenden brief (agenten A3) NL

Formulier mutatieaanvraag (agenten A3) NL

voorbeeld mutatieformulier

Eisen NUOD op het gebied van mutaties

De managers beweren te luisteren naar het personeel en hun welzijn ; het is hoog tijd dat ze dit bewijzen door navenant te handelen.

 

Brugge 2 in staking

0

received_10154023226479277Het personeel van het hypotheekkantoor Brugge 2 is op vrijdag 25-4 in staking gegaan. Ze protesteren daarmee tegen de verhuis van hun kantoor naar Oostende.

Vandaag vindt overleg plaats tussen de vakbonden en de Overheid in Brussel in de hoop een oplossing te vinden voor dit conflict.

lees meer: Onze collega van Brugge 2 leggen het werk neer

verslag TOC 22-3

0

Onze leden kunnen ons verslag van de informele vergadering van het TOC van 22-3-2016 nu raadplegen (rubriek leden – vergaderingen).

agendapunten: vertrouwenspersoon integriteit – stand van zaken m.b.t. het personeelsplan 2015 – opleidingen – absenteïsme.

aanslagen Brussel

0

Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar de slachtoffers en hun nabestaanden.

Wij hopen dat alle collega’s (in het bijzonder zij die tewerkgesteld waren in Zaventem en Brussel) veilig thuis geraakt zijn.

Wij zijn onze collega’s van de douane, en van alle veiligheidsdiensten, zowel  federaal als lokaal,  die ingezet werden en nog zullen worden voor onze veiligheid, bijzonder dankbaar.

Wij verwerpen de aanslagen van deze extremisten die onze menselijke en democratische waarden verachten en haten. Terrorisme en radicalisme zullen nooit winnen. Nooit.

brugdagen 2016: 6-5 en 22-7

0

Doordat Onze Lieve Heer Hemelvaart (5 mei) en de nationale feestdag (21 juli) op een donderdag vallen, heeft de Ministerraad van 11 maart beslist dat alle federale ambtenaren een dag dienstvrijstelling krijgen op vrijdagen 6 mei en 22 juli 2016.

 

personeelsvergaderingen

0

Op maandag 7-3 vond de laatste personeelsvergadering plaats rond de afbouw van ons statuut (ambtshalve mutatie, einde van de traditionele mutatie, verruiming begrip standplaats). Het gemeenschappelijk vakbondsfront bekijkt binnenkort welke acties kunnen ondernomen worden om deze afbouw te stoppen.

Voor de collega’s die niet konden aanwezig zijn op de personeelsvergaderingen of voor zij die het allemaal nog eens willen nalezen vindt U hier een samenvatting van deze problematiek: Mutatie.

 

NUOD en UFE roepen op tot daadkrachtige maatregelen ter versterking belastingdiensten

0

De NUOD heeft in samenwerking met de UFE stellen vast dat het Europees Parlement een resolutie n.a.v. Lux-Leaks heeft aangenomen. Daarin wordt vastgesteld dat de besparingsmaatregelen de mogelijkheden om fraude op te sporen ernstig beperkt hebben. Bovendien is het EP bezorgd dat het personeelsbestand van de belastingdiensten sterk werd ingekrompen en merkt op dat belastingambtenaren aanzienlijk meer opbrengen dan ze kosten.

De UFE en de NUOD vragen dan ook daadkrachtige maatregelen om de belastingdiensten te versterken om zo de fraude beter te kunnen bestrijden.

raadpleeg hier 2016-02-29 -persbericht UFE en NUOD

De stafdirecteur personeel maakt gebruik van een nieuw wapen: de ambtshalve mutatie

0

Uw dienst verdwijnt, uw dienst wordt verplaatst, het werkvolume daalt, de bevoegdheden van uw dienst worden overgedragen, …., onze directeur P&O zal gebruik maken van de ambtshalve mutatie om U naar een andere standplaats te verplaatsen !

Vergeet wat U kent inzake mutatie.

Gedaan met een menselijk personeelsbeleid.

Dit wordt (is !) de trieste realiteit van het toekomstige personeelsbeheer.

Dit is de trieste realiteit van een pseudo sociale dialoog bij Financiën. Geen ruimte om te onderhandelen, het is te nemen of te laten !

Op 14-1-2016 kondigt de stafdirecteur P&O het schrappen van de buitendiensten van P&O aan en de ambtshalve mutatie van het betrokken personeel naar Brussel zonder enige sociale begeleidingsmaatregelen. Wie is het volgende slachtoffer ?

Opnieuw verdwijnen er standplaatsen bij Inning en Invordering

0

De administrateur-generaal van AAII wil grotere teams oprichten. Dat zal tot gevolg hebben dat in totaal 53 bestaande teams zullen verdwijnen (waarvan 31 in Vlaanderen en 2 in Brussel).

Een eerste gevolg van die zienswijze is dat het aantal standplaatsen, dat via kanteling 3 reeds fel verminderd was, nog drastischer zal afslanken tot maximaal 2 à 3 per provincie.

Ook de loopbaanperspectieven worden hierdoor beperkt temeer daar de administratie tracht haar functies A3 te degraderen tot functies A2 waardoor ze geen waarnemingstoelagen meer dient te betalen.

Dat zal enorme negatieve gevolgen hebben voor zowel de openbare dienstverlening als voor het personeel … van alle administraties. Want als de AAII een standplaats verlaat, mag het duidelijk zijn dat de hele standplaats wordt bedreigd.

speciale kantooreditie van de FLASH

0

je kan hier de speciale kantooreditie van de flash raadplegen

Flash 01-2016 speciale kantooruitgave

eindejaarstoelage

0

De eindejaarstoelage wordt dit jaar betaald op 16 december 2015.

deelname douane aan terreurbestrijding

0

Via de pers heeft de minister van Financiën zich uitgesproken voor een deelname van de douane aan controles in de strijd tegen het terrorisme.

Naar aanleiding hiervan is de NUOD bij de minister tussengekomen om ondermeer het douanepersoneel op het terrein uit te rusten met een volledige en operationele uitrusting, bijkomend personeel aan te werven en de organisatie te eisen van een uitgebreide en adequate opleiding.

Lees meer in de brief aan de minister

pensioenen

0

thans beschikbaar op onze site, twee recente brochures m.b.t. ambtenarenpensioenen:

rustpensioenen in de overheidssector – versie 2015-06

cumulatie van pensioenen van de overheiddsector – versie 2015-08

In Memoriam Marc De Brandt

0

IMG_5124Marc De brandt zal, niettegenstaande hij lid was van het dagelijks bestuur van onze vakorganisatie, bij weinigen bekend zijn.  Hij is op dinsdag 22 september zacht ingeslapen bij hem thuis, omringd door zijn familie na een strijd tegen de kanker, een strijd die hij gedurende 2 jaar gevoerd heeft.  Hij was slechts 55 jaar.  Onze vakorganisatie verliest een van zijn meest bekwame mensen.  Persoonlijk verlies ik een vriend, een strijdmakker.

Marc begon zijn “carrière” in onze organisatie in 1988 als militant, later als afgevaardigde.  Hij bleef gedurende al die jaren doorgroeien tot hij toetrad tot de selecte kring (4 personen) van het dagelijks bestuur, het hoogste orgaan binnen de vakbond.

Ik ontmoette Marc een eerste maal te Brussel in 1989.  We waren beiden jong, idealistisch en sociaal voelend.    Het “klikte” direct tussen ons.  Ik, de meer technische inzake carrières, loopbanen, centen, werkprogramma’s, hij de sociale kant, de mens achter de ambtenaar, de gevolgen voor de ambtenaar.  We vulden elkaar aan.  Als perfect tweetalige (in mijn ogen althans) tewerkgesteld te Brussel had hij steeds oog voor de problemen van beide taalgroepen.  Ik moest niet bij hem zijn om een carrière uit te tekenen.  Ik moest niet aan hem vragen wat hij vond van de verschillende herstructureringsplannen.  Ik moest bij hem zijn om de gevolgen voor het personeel op menselijk vlak in te schatten.

Telkens ik hem iets voorlegde, (en in die 26 jaar herstructureringen is dat heel veel gebeurd), en ik hem zijn mening vroeg dan bekeek hij het probleem langs alle kanten.  Meestal kreeg ik niet direct een antwoord maar bestudeerde hij het probleem om dan, na enkele dagen, een nota voor te leggen waarin hij het probleem had bestudeerd, had geanalyseerd.  De pro en de contra had afgewogen, alle eventuele mogelijke oplossingen naar voor bracht met alle voor en nadelen ervan.  Zijn analyses hebben mij, en de vakbond dan ook dikwijls geholpen om beslissingen te nemen ten voordele van  het personeel.

De veiligheid, de gezondheid en de bescherming van de werknemer ten opzichte van de overheid kon  ik in volle vertrouwen aan hem overlaten.  Hij wist waarover hij sprak, hij kende zijn materie.  Als Marc zijn mond open deed dan verstomde het.  Je wist op voorhand dat er iets zinnigs ging uitkomen.  Geen gezwets over onuitvoerbare plannen, neen als Marc sprak dan wist je dat er nog iets ging volgen en meestal was dat een uitvoerbare oplossing waarbij de werknemer er beter van werd en ook de werkgever.

Ik kan nog paragrafen lang doorgaan met zijn kwaliteiten op te sommen maar ga me tot het bovenstaande beperken.  Ik, en niet alleen ik, niet alleen de vakbondsleden die Marc vertegenwoordigde maar de ganse FOD gaar Marc missen.

Het ga je goed aan gene zijde vriend en strijdmakker Marc.

 

Emiel Boriau

Flash

0

Flash 247De nieuwe Flash is verstuurd. Je kan hem ook raadplegen op onze ledenpagina.

beleidsplan douane 2015-2019

0

Gisteren vond een persconferentie plaats waar de minister van financiën en de administrateur-generaal douane het beleidsplan douane 2015-2019 voorstelden. U kunt hier de belangrijkste documenten raadplegen:

2015-03-24 – persnota voorstelling douanebeleidsplan 2015-2019

2015-03-24 – presentatie voorstelling douanebeleidsplan 2015-2019

2015-03-24 – douanebeleidsplan 2015-2019

2015-03-24 – 2015 het jaar van verandering – voorstelling douanebeleidsplan 2015-2019

De NUOD vreest dat het faciliteren van de handel ten koste zal gaan van controle waardoor fraude zal toenemen.

Vakbondspremie

0

members onlyDe administratie heeft u een aanvraagformulier verstuurd voor de vakbondspremie.

De volledige vakbondspremie voor het referentiejaar 2014 bedraagt 90 €.

U moet dit document ingevuld en getekend aan ons bezorgen. 

 

Read More

Overheid zoekt extra inkomsten uit strijd tegen de fiscale fraude

0

PersDe ministers zoeken extra inkomsten. De strijd tegen de fiscale fraude opvoeren is een mogelijkheid.
Echter, zonder extra personeel is dit een utopie. Momenteel is de werkdruk zo hoog dat ‘nog meer met nog minder’ waanzin is.

Onze vakbond heeft hierop gereageerd met een persbericht.

Beleidsplan douane 2015-2019

0

 

PersGisteren werd aan de pers het beleidsplan douane 2015-2019 voorgesteld.
Onze man was er bij en kon er niet om lachen: de douane moet de economie ondersteunen, controleren wordt bijzaak!

Als reactie hierop werd er een persbericht verspreid.

U vindt dit bericht  hier

Afschaffing gecombineerde abonnementen NMBS-MIVB

0

enquêteDe Overheid stelt het toekennen van de gecombineerde abonnementen NMBS-MIVB in vraag voor de ambtenaren tewerkgesteld in Finance Tower (Finto) te Brussel.

Terwijl het aantal treinen die Brussel Noord verbinden met Brussel Congres of van Brussel Centraal naar Brussel Congres niet vermeerderd zijn. Integendeel, deze zijn verminderd.

Het station Congres biedt geen waardig alternatief voor de MIVB wat frequentie betreft.

De verbinding Noord-Zuid is de hoeksteen en de Achillespees van het Belgisch spoorwegnet : de zes beschikbare sporen zijn verzadigd en het minste incident heeft zijn weerslag op de dienstverlening van de spoorwegen.

Op het ogenblik, waarbij ons departement aangeeft, aan onze ambtenaren, toe te laten om zo goed mogelijk werk en privéleven te combineren (via flexibele uurregelingen, telewerk of satelietwerk), gaat dergelijke maatregel  volledig in tegen deze mogelijkheid.

Daarom eisen wij het behoud van aflevering van deze gecombineerde abonnementen voor alle ambtenaren tewerkgesteld in Finto.

Teken de petitie

Verbod uitgifte 2 euromunt herdenking Slag om Waterloo 1815-2015

0

PersVandaag vernam onze vakbond dat de Monnaie de Paris aan de Europese Commissie een verbod gevraagd heeft voor de uitgifte van een herdenkingsmunt.

U vindt ons persbericht hier

Uw mening telt – Enquête

0

 

affiche-2De veranderingen binnen onze FOD zijn niet meer te volgen: centralisatie, herschikken van diensten, nieuwe werkprocedures,…
Kan  u nog volgen?
Wordt u er beter van?

Vandaag starten wij met een enqûete om uw mening te vragen.

Hier vindt u alle informatie hierover

Vul de enquête nu in

Strijd tegen de fiscale fraude

0

 

PersAfgelopen week kwam in de krant meermaals de strijd tegen de fiscale fraude ter sprake. Hieruit blijkt dat de politiek wil om deze fraude aan te pakken hoe langer hoe kleiner wordt.

De NUOD heeft hierop gereageerd met een persbericht.

 

Onhoudbare situatie bij rechtszekerheid

0

 

PersDe situatie bij rechtszekerheid in Vlaanderen is onhoudbaar  waardoor er geen correcte dienstverlening kan verleend worden.

De NUOD heeft  een  brief gestuurd naar de notarissen  en gerechtsdeurwaarders waarin zij begrip vraagt voor de onhoudbare werkdruk van het betrokken personeel.

Ook werd de minister, de commissie financiën en de pers hiervan op de hoogte gesteld.

‘Smiley’ actie – dinsdag 27 januari

0

François triestige smileyOnze voorzitter geeft het goede voorbeeld.

U doet toch ook mee aan onze actie.

Afspraak morgen middag aan de ingang van het gebouw.

Vergeet je foto’s niet zo snel mogelijk door te sturen voor de collage

dienstvrijstellingen 2015

0

De Ministerraad van 27-11 heeft volgende dienstvrijstellingen goedgekeurd voor 2015: vrijdag 2 januari, vrijdag 15 mei en maandag 20 juli.

Ambtenarenpensioen opnieuw in het vizier van de toekomstige regering ?

0

pensioenDe nieuwe regering wil blijkbaar het ambtenarenpensioen verder afbouwen. Zo is er sprake om:

          de diplomabonificatie af te schaffen. Dit heeft tot gevolg dat een universitair, die op zijn 25ste levensjaar bij de Overheid start, moet werken tot zijn 70ste jaar om een volledig pensioen te verkrijgen (breuk 45/60 waarvan 45 het aantal dienstjaren is);

          vervroegd pensioen pas toe te laten na 42 dienstjaren (i.p.v. 40 nu)

          om het pensioen te berekenen op de wedde van de laatste 15, zelfs 20 jaar, wat voor iedereen een aanzienlijk verlaging van het pensioenbedrag betekent;

Read More

welke toekomst voor ambtenarenpensioenen ?

0

pensioenDe Commissie pensioenhervorming 2020-2040 heeft haar rapporten gepubliceerd. U kunt hier zowel ‘het volledige rapport’, als ‘de synthese’ en ‘de toekomst van de pensioenen van de overheidssector’ raadplegen.

Een synthese van de NUOD volgt later.

Eisen Cesi

0

CESI logo Met het zicht op een nieuwe Europese regering heeft de Cesi haar eisen voor een leefbaar Europa opgesteld.

Indien u hier klikt kan u deze downloaden: NL Key messages 2014

Actie onderhoudsmedewerksters Griekenland

0

katharistries-english

De delegatie van onderhoudsmedewerksters en personeel van de Griekse FOD financiën bij aankomst aan de actie die UFE en NUOD/UNSP op 17 mei hielden in Brussel

De delegatie van onderhoudsmedewerksters en personeel van de Griekse FOD financiën bij aankomst aan de actie die UFE en NUOD/UNSP op 17 mei hielden in Brussel

De crisis in Griekenland is bij iedereen bekend. Deze crisis treft vooral de laagste inkomens. Zo besloot de FOD Financiën in Griekenland al haar onderhoudspersoneel af te danken. Een wekenlange strijd tegen deze afdanking van het onderhoudspersoneel bij de FOD Financiën in Griekenland heeft vruchten afgeworpen. De Griekse overheid moet het personeel terug in dienst nemen. Een dikke proficiat aan de Griekse poetsvrouwen voor hun volharding en voor de vakbond POE – DOY voor hun geleverde strijd.

Flash – speciale editie verkiezingen

0

verkiezingen 2014 De NUOD heeft de Vlaamse politieke partijen bevraagd rond 3 thema’s:
– Het openbaar ambt
– FOD Financiën
– Fiscaliteit
Hun antwoord kan u consulteren in de Flash 235  – Speciale editie verkiezingen die u hier kan downloaden

Persbericht ivm personeelsplan 2014

0

PersVandaag werd een persbericht verspreid ivm het personeelsplan 2014. Dit personeelsplan betekent een verdere afbraak van de FOD Financiën waarbij de strijd tegen de fiscale fraude meer en meer dode letter blijkt te worden. Van de beloftes die minister Geens in december aan de vakbonden gedaan heeft blijkt nog niets van in huis gekomen te zijn.

Gevonden op de website van de Nederlandse douane…Zuiderburen volgen PTC-training op de Maasvlakte

0

Zuiderburen volgen PTC-training op de Maasvlakte  donderdag 13 maart 2014 Categorie: Nieuws

Onlangs kregen 36 Belgische collega’s een cursus containercontrole in het praktijktrainingscentrum (PTC) van Douane Rotterdam Haven. Binnenkort volgen nog 5 groepen Belgen deze vijfdaagse cursus op de Maasvlakte, waarbij de fysieke vaardigheden rond het openen van containers centraal staan.

Read More

Infovergadering Kanteling 3

0

NUOD FinanciënDe infovergaderingen kanteling 3 zijn achter de rug.

Zoals beloofd wordt de presentatie online gezet. U kan hem hier downloaden.

Dagvergoeding

0

geldVanaf 2014 heeft u voor iedere dienstverplaatsing van meer dan 5u recht op een dagvergoeding.
De  bedragen hiervoor zijn:

Klassen A1 tot A3: € 10,02  voor dienstverplaatsingen van 8 uur en meer

Niveaus B-C-D: € 8,11 voor dienstverplaatsingen van 8 uur en meer

€ 2,38 voor dienstverplaatsingen tussen 5 en 8  uur (ongeacht de klasse of het niveau)

Dagvergoedingen dient u aan te vragen via My P&O (applicatie beschikbaar medio februari).

Brochure ziekte

0

ziekVanaf 1 februari 2014 verandert de registratie bij ziekte.
Je vindt de info terug op onze website.

Onze leden kunnen de aangepaste brochure downloaden via de inlogpagina.

Krantenartikels Koen Geens

0

PersVandaag verschenen in verschillende kranten artikels waarin de Minister van Financiën, Koen Geens, stelt dat een akkoord werd bereikt met de vakbonden over de sociale regeling bij de modernisering van de fiscus.

De NUOD wenst met dit bericht het personeel op de hoogte te brengen dat zij een negatief advies heeft uitgebracht t.a.v. kanteling 3 aangezien niet tegemoet gekomen werd aan volgende adviezen:

Read More

Hospitalisatieverzekering: stijging premies in 2014

0

AG insurance - hospitalisatieverzekeringP&O laat weten dat de premies voor 2014 stijgen met 1,18% ten opzichte van 2013.

Bedrag van de premies voor 2014 (vóór tegemoetkoming van de werkgever)

Categorie

Basisformule
(2 bedden)

Uitgebreide formule (1 bed)

Actieve hoofdverzekerden zonder onderscheid in leeftijd

  79,75 € 182,15 €

Kinderen met of zonder kinderbijslag (tot 24 jaar)

  27,92 €   63,75 €

Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden tot en met 64 jaar

  79,75 € 182,15 €

Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden van 65 tot en met 69 jaar

259,19 € 591,99 €

Niet-actieve hoofdverzekerden en nevenverzekerden vanaf 70 jaar

358,88 € 819,68 €

De tegemoetkoming van de overheidsdiensten in de premie die verschuldigd is voor 2014 verschilt onderling tussen de organisaties. Ze bedraagt minimum 75% van de premie voor de basisformule voor de hoofdverzekerde (= personeelslid in actieve dienst), ongeacht welke formule men gekozen heeft.

Ter info: 65-plussers die nog werken betalen de premie van actieve werknemer en niet die van gepensioneerde, als ze al vóór hun 65ste verjaardag aangesloten waren op de collectieve hospitalisatieverzekering.

Ambtenaren behouden begrafenisvergoeding

0

begrafenisEven leek ze te verdwijnen, maar de ambtenaren  mogen de begrafenisvergoeding nu toch behouden.  Die vergoeding ontvangt de partner of de kinderen  na het overlijden van de ambtenaar, en kan oplopen  tot zo’n 2.500 euro.

De federale regering vroeg eerder dit jaar om de begrafenisvergoeding voor ambtenaren te schrappen. Die maatregel kwam neer op een vermindering van het pensioen, want tegelijkertijd moesten de ambtenaren die al met pensioen waren wel maandelijks een bijdrage van een half procent op hun loon blijven betalen. Maar juridisch lag een schrapping te moeilijk, en ­bovendien bleek het voorstel na een consultatie van de vakbonden ook moeilijk te liggen bij het personeel.

Hieronder vindt u de toch wel vreemde reacties van de betrokken minister en staatssecretaris.

Reactie minister van pensioenen Alexander De Croo (Open VLD): ‘Ik ben tevreden dat alles bij het oude blijft. Voor mensen die een dierbare verliezen, komt er zekerheid. Ook het gepensioneerd overheidspersoneel dat jarenlang de extra inhouding op hun rustpensioen heeft betaald om later een begrafenisvergoeding te kunnen ontvangen, ziet zijn rechten verzekerd.’

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V): ‘Dit  illustreert dat de overheid hiermee een ‘betrouwbare werkgever’ is.’

 

Personeelsacties gaan verder

0

droeve smileyDe personeelsacties die tot nu toe werden gehouden werden door een groot aantal personeelsleden gesteund, waarvoor onze dank.
Tot op heden vond onze Overheid het niet nodig om te reageren. We gaan dus gewoon door!
Morgen is het de beurt aan Brussel waar vertrokken wordt vanuit de Finto en North Galaxy. Donderdag gaat de actie door in Leuven. Volgende week dinsdag komt Hasselt op straat, woensdag Brugge en donderdag Kortrijk.

Indien de Overheid niet reageert worden de acties in januari opgevoerd. ideeën altijd welkom.

Draag intussen de button als teken van solidariteit.

Het personeel van financiën is geen speelbal van de politiek! Wij eisen respect!

Personeelsvergaderingen succesvol verlopen

0

Aanwezigen vergadering A3Bijna 2.500 collega’s woonden de Nederlandstalige personeelsvergaderingen bij die de afgelopen weken georganiseerd werden. Gelet op de korte tijdspanne mag dit een groot succes genoemd worden.

Voor hen die niet konden aanwezig zijn kunt U hier de verschillende presentaties raadplegen omtrent volgende thema’s: de kantelingen (NUOD); de nieuwe loopbanen (VSOA) en de variabele arbeidstijd (ACOD). Voor het thema vergoedingen (ACV) is geen presentatie voorhanden.

Vermindering aantal ambtenaren door Di Rupo I

0

PersDe afgelopen dagen komt meermaals in het nieuws dat de regering Di Rupo I het aantal ambtenaren verminderd heeft. Dat dit ten koste gaat van de dienstverlening en dat de strijd tegen de fiscale fraude hierdoor verminderd weet ieder van ons. Onze vakbond heeft op deze persmededeling dan ook gereageerd. U vindt hier onze reactie.

Personeelsvergaderingen

0

personeelsvergaderingenIn november organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront personeelsvergaderingen doorheen Vlaanderen.
Waarom? Een eerlijke en duidelijke uitleg van de lopende dossiers met voorop kanteling 3.
Hoe gaat u te werk: noteer je afwezigheid in ‘My P&O’. Na de vergadering ontvangt u een aanwezigheidsattest.
Inschrijven vooraf is niet nodig.

U vindt hier de affiche met alle data en plaatsen.

 

Nieuwe brochures pensioenen ambtenaren on line

0

PDOSDe PDOS heeft nieuwe brochures gemaakt in verband met het rustpensioen van de overheid en de pensioenbonus.
Neem een kijkje op hun website of download de brochures hier onder

Brochure rustpensioen (versie oktober 2013)

Brochure pensioenbonus

 

Bevraging toekomstige btw-aanpassingen inzake overheidsdiensten

0

Europese gemeenschapDe Europese Commissie start een bevraging omtrent een aanpassing van de btw-reglementering inzake de overheid.
De NUOD wil hieraan deelnemen in het kader van haar lidmaatschap bij UFE en CESI.
Hiertoe doet zij beroep op alle geïnteresseerde die willen meewerken aan het tot stand komen van een standpunt van de NUOD.

U vindt hieronder de nodige documenten.

 

Brief aan onze leden voor deelname bevraging

Schrijven Europese commissie

Te consulteren documenten (EN)

Te consulteren documenten (FR)

 

 

  logo-nuo